พิมพ์

โครงสร้างและภารกิจศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

ภารกิจศูนย์ดำรงธรรม

รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์มีองค์ประกอบ 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1.คณะที่ปรึกษา
2.คณะกรรมการบริหารศูนย์
3.ผู้อำนวยการศูนย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัด)
4.ส่วนงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส่วนบริการข้อมูลข่าวสาร ส่วนบริการประชาชน และ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

คำสั่งจังหวัด เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก 

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก!