พิมพ์

สถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
ส่วนราชการ
สถิติการให้บริการของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
2. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
4. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
5. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
6. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
7. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
8. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
9. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
11. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
13. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
14. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
15. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
16. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
17. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
18. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
19. เรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์