พิมพ์

สถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
ส่วนราชการ
สถิติการให้บริการของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
2. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
3. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
4. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
5. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
6. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
7. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
8. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
9. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์