พิมพ์

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
ส่วนราชการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
2. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
4. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
5. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
7. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
9. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
10.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
12. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
13. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
14. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
15. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
16. เรือนจำอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์