พิมพ์

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
ส่วนราชการ
รายการคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์3. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
4. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
5. ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
6. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
7. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
8. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
9. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
10. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
11. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
12. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
13. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
14. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
15. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
16. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 
17. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
18. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
20. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
21. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์