พิมพ์

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
ส่วนราชการ
รายการคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์


3. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
4. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
6. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
7. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
 
8. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
9. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
10. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
11. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
12. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
13. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
 
14. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
15. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
16. สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
 
17. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
 
18. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
 
19. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์