พิมพ์

E-Services

รวมบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services) ในจังหวัดบุรีรัมย์
ที่
หน่วยงาน
บริการ
1 ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์
2 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
3

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

****************************************************

form-service1

form-service2

4 สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์

5 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
6 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

บริการสระน้ำในไร่นา

7 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์   บริการขอรับกล้าไม้ออนไลน์
8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ บริการคลินิคแพทย์แผนไทย ด้วยระบบจองคิว online
9 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ BRH CONNECT (รายงานผลการตรวจโควิดออนไลน์/ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด/ระบบนัดออนไลน์/ประเมินความพึงพอใจและแจ้งปัญหาจากการรับยาทางไปรษณีย์) 
10 สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ excise smart service (ต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่/ลงทะเบียนยื่นเสียภาษีสรรพสามิต/ออกใบเสร็จรับเงินภาษี) 
11 สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์  การเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์
12 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ บริการอิเล็กทรอนิกส์(การประกันตน/ยื่นแบบกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/ยกเลิกเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลประกันสังคม)