พิมพ์

E-Services

รวมบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Services) ในจังหวัดบุรีรัมย์
ที่
หน่วยงาน
บริการ
1 ศูนย์โควิด-19 จังหวัดบุรีรัมย์
2 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
3 สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์