พิมพ์

ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนจังหวัดบุรีรัมย์     ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด

        ข้อมูลจังหวัด
        วิสัยทัศน์/พันธกิจ
        ผู้บริหาร/โครงสร้างองค์กร
        ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
        ที่ตั้งอาณาเขต
        ลักษณะภูมิประเทศ
        เขตการปกครอง/ประชากร
        แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์

     ราคาประเมินที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
     ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ www.treasury.go.th

 

     ไฟฟ้า
     ประปา
     โทรศัพท์
     แผนที่โครงข่ายทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
     การคมนาคมของจังหวัด
        ตารางเส้นทางสายการบินจังหวัดบุรีรัมย์
        ตารางการเดินรถไฟ
        ตารางการเดินรถยนต์

 


     พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด
 

     สถานการณ์แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

     การลงทุนด้านอุตสาหกรรม
     การพาณิชย์และการบริการ
     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจ.บุรีรัมย์ปี2558-2561