พิมพ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ และลิงค์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
ส่วนราชการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ลิงค์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
2. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563(ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
5. สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563(ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563(ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(ไม่มี)
7. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563(ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(ไม่มี)
8. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
9. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563(ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(ไม่มี)
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
12. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
13. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 คลิ๊ก
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
14. สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
15. ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
16. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
17. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
18. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
19. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
20. เรือนจำอำเภอนางรอง
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
21. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 คลิ๊ก
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
22. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
23. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 คลิ๊ก
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
24. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
25. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
26. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
27. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
29. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
30. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
31. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
32. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
33. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
34. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)