พิมพ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ และลิงค์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์
 
 
ส่วนราชการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ลิงค์ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ไม่มี)   
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
2. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ไม่มี)   
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
5. สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563(ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562(ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 
7. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
8. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

 http://web.cpd.go.th/buriram/index.php คลิ๊ก

9. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

 

https://alro.go.th/th/buriram คลิ๊ก

10. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

 http://buriram.mnre.go.th/th/alert/2119 คลิ๊ก

12. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
13. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
14. สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
15. ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

https://province.dopa.go.th/buriram/news/cate3 คลิ๊ก

16. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
17. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
18. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
19. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
20. เรือนจำอำเภอนางรอง
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
21. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
22. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
23. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
24. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
25. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
26. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
27. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
29. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
30. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
31. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
32. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (ไม่มี)
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ไม่มี)
33. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
34. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์