พิมพ์

ลิงค์ข่าวสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


ดูข้อมูลทั้งหมดคลิ๊กส่วนราชการ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 1.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
 2.สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
 3.สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
 4.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
 5.สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
 6.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
 7.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
 8.สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
 9.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 10.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
 11.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 12.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 13.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
14.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
15.สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
16.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
17.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์