พิมพ์

ลิงค์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในจังหวัด


ดูข้อมูลทั้งหมดคลิ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
 เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
 เรือนจำอำเภอนางรอง
 สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
 ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์