พิมพ์

ลิงค์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในจังหวัด


ดูข้อมูลทั้งหมดคลิ๊กส่วนราชการ ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ลิงค์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการในจังหวัด
 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 2.สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
 3.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
 4.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
 5.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

 ุ6.สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
 7.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
 8.สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
 9.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
 10.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
 11.สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
 12.สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
 13.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
 14.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์
 15.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
 16.สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
 17.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
 18.เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์    เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
 19.เรือนจำอำเภอนางรอง    เรือนจำอำเภอนางรอง
 20.สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
 21.สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
 22.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
 23.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
 24.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 25.โรงพยาบาลบุรีรัมย์    โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 26.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 27.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
 28.ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์    ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
 29.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
 30.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
 31.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
 32.สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
 33.สำนักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์    สำนักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์
 34.สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
 35.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
 36.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์