พิมพ์

บริการข่าวสาร

บริการข่าวสารของแต่ละหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์/โทรสาร : 044 612 169
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044 612169
2 รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

นายนิมิต เข็มบุบผา หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.088 474 8829

3 การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส พิการ ป่วยติดเตียง  
 4 โครงการยิ้มสวยเสียงใส  
5 งานกาชาด สลากกาชาด  

 

กระทรวงมหาดไทย

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์/โทรสาร: 044 666 535
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.buriram.go.th 

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 ข้อมูลจังหวัดบุรีรัมย์ 044-666-535
2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 044-666-534
3 ผู้บริหาร/โครงสร้างจังหวัด 044-666-535
 4 ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด  044-666-535
 5 ทำเนียบส่วนราชการ 044-666-535
 6 บรรยายสรุปจังหวัด 044-666-535
 7 ที่ตั้ง อาณาเขต 044-666-535
 8 ลักษณะภูมิประเทศ 044-666-535
 9 เขตการปกครอง/ประชากร 044-666-535
 10 แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 044-666-535
 11 สถานที่ท่องเที่ยว 044-666-535
 12 สถานที่พัก 044-666-535
 13 ร้านอาหาร 044-666-535
 14 ร้านขายของฝากของที่ระลึก 044-666-535
 15 เทศกาลประเพณี 044-666-535
 16 สินค้า OTOP 044-666-535
 17 มหัศจรรย์บุรีรัมย์ 044-666-535

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์/โทรสาร : 044 621 309
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 การให้บริการตรวจสอบใช้ประโยชน์ที่ดิน นายกิตติพงษ์ โพธิ์ทอน โทร.044-616-767
2 การให้บริการด้านผังเมือง นางสาวยุวพร มั่งมี
3 การให้บริการด้านแผนที่ นายกิตติพงษ์ โพธิ์ทอน โทร.044-616-767
 4 การทดสอบคอนกรีต  นายวิรัช เสถียร 
 5 การทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักในชั้นดิน นายสุชาติ อ่อนไธสง
 6 การทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน นายทนง  อุดมศักดิ์
 7 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2532 นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์ : 044 666 512 โทรสาร : 044 666 513
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://buriram.cdd.go.th 

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง http://www.villagefund.or.th
นางสาวเพ็ญทิพา เกษหอม,นายแสงเพชร สังสีแก้ว
2 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี http://www.womenfund.in.th  นางสาวขวัญสุดา เครือบุดดีมหาโชค
3 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ http://phanomrungsilk.com  นางสุวิฑูรย์ ประเสริฐศรี
 4 ข้อมูล จปฐ และข้อมูล กช 2 ค http://buriram.cdd.go.th  จ่าเอก วสัน วงค์กุล

 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์

 

โทรศัพท์ : 044 666 542-4
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.buriramlocal.go.th 

 

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 ข้อมูลอัตรากำลังของพนักงานส่วนท้องถิ่น น.ส.อรรจยา ไชยนิจ
2 ข้อมูลระดับขนาดของเทศบาล/อบต. น.ส.อรรจยา ไชยนิจ
3 ข้อมูลศุนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. นางกุสุมาศ หมีทอง
4 ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพของ อปท. น.ส.สันทนา อ่อนหนองหว้า
5 ข้อมูลจำนวนคนพิการที่มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของ อปท. น.ส.สันทนา อ่อนหนองหว้า
6 ข้อมูลพื้นฐานของ อปท. น.ส.กรกต ยาวรัมย์
7 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. น.ส.กัญญานันท์ หัวคำ
8 รายงานการประชุม ก.ท.จ.บุรีรัมย์และ ก.อบต.จ.บุรีรัมย์ นายกิติชัย เกตุวงษา
9 โอนเงิน อปท. นางพรวลัย ศิริวาณิชย์

 

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์. 044 611 562 ต่อ 113,114  โทรสาร.044 611 562 ต่อ 112
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.bro.moph.go.th

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1

1. ข้อมูลทั่วไปสำหรับประชาชน
- การปกครอง การกระจายประชากร
- สถานบริการสุขภาพ
- ทรัพยากรสาธารณสุข
2. องค์ความรู้,ผลงานวิชาการด้านสุขภาพ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา
4. นโยบายการบริหารหน่วยงานและแนวทางการดำเนินงาน

นางณัฐญา นิยมทอง โทรศัพท์. 044 611 562 ต่อ 113,114

กระทรวงคมนาคม

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์ : 044 611 502  โทรสาร : 044 612 669 
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://buriram.drr.go.th 

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
1 ทดสอบวัสดุ นายสุวิทย์ คะเลารัมย์
2 ตรวจสอบแผนงานโครงการ นายยุทธนา รักษาชนม์
3 ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น นายสุรวุฒิ บุญรอดรัมย์
4 แผนแม่บททางหลวงท้องถิ่น นายสุรวุฒิ บุญรอดรัมย์
5 ระวางชี้แนวแขตที่ดิน (เขตทางที่เชื่อมกับทางกลวงชนบท) นายโสภา ลาบุตร, นายสมัย ปามุทา, นายประสพ บุญอินทร์,นายเฉียบวุฒิ อ่อนยิ่ง
6 งานจัดซื้อจัดจ้าง นายจำนง ปานาหะ,นายกมล จิตติวรพันธ์,ว่าที่ร.ต.หญิงสุกัญญา สวัสดิ์พุทรา
7 โครงข่ายทางหลวงชนบท นายยุทธนา รักษาชนม์
8 งานอำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล นายสมัย ปามุทา 

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์ : 044 666 334 , 044 666 326 โทรสาร : 044 666 340 
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
เว็บไซต์หน่วยงาน : https://minisite.aviation.go.th/home.php?site=burirum

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 มาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการยิงบั้งไฟและการปล่อยโคมลอยต่ออากาศยาน นายอานนท์ ทิณรัตน์ โทร. 08 0471 1999 
นางสาวปรียานุช เติมทรัพย์ โทร. 09 5881 3449

แขวงการทางบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์ : 044 611 657 , โทรสาร : 044 613 766
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 ขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวง นายสุเมธ แย้มกมล โทร.044-611-657
2 ขอทราบเส้นทางในพื้นที่จังหวัดบุรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง

ในเวลาราชการ (จ-ศ 08.30-16.30) โทร.044-611-657
นอกเวลาราชการ ติดต่อ
1.นายสมเจตน์ สร้อยจิตร์ โทร. 08-1878-4056
2.นายสมจิตร สุภาษิต โทร. 08-1966-8766

3 แจ้งไฟฟ้า แสงสว่าง และสัญญาณไฟจราจรขัดข้อง

ในเวลาราชการ (จ-ศ 08.30-16.30) โทร.044-611-657
นอกเวลาราชการ ติดต่อ
นายทวีศักดิ์ นาประจักร์ โทร. 08-1790-5257

 4 แจ้งอุบัติเหตุบนทางหลวง ในเวลาราชการ (จ-ศ 08.30-16.30) โทร.044-611-657
นอกเวลาราชการ ติดต่อ
1.นายสมเจตน์ สร้อยจิตร์ โทร. 08-1878-4056
2.นายสมจิตร สุภาษิต โทร. 08-1966-8766

 

กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์: 044-611-016 ,โทรสาร: 044-611-613
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 งานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา นายอนุชา  ชาญประโคน โทร.044-611-016
2 บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นายฐิติวัฒน์ วินทะชัย,นายจีรศักดิ์ มุมทอง โทร.044-611-016
3 ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุชา  ชาญประโคน โทร.044-611-016
 4 ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุชา  ชาญประโคน โทร.044-611-016

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์: 044-621-185 ,โทรสาร: 044-613-363 
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.dit.go.th/buriram/index.asp?deptid=42

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1  นโยบายช่วยเหลือชาวนาปี 2557/58 ด้านการลดต้นทุน/ปัจจัยการผลิต
- ลดราคาปุ๋ยเคมี
- ลดราคายาป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
- ลดราคารถเกี่ยวข้าว
นายปรารภ ลิไธสง
08 9280 2501
นายจักรพล จงใจภักดิ์
08 1389 0462
นางสาวสุนาริน ไชยปาก
08 0404 3794   
2 การรักษาความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรด้านราคา การใช้เครื่องชั่ง ตวง วัด การหักลดความชื้น/สิ่งเจือปน
3 การกำกับดูแลด้านปริมาณและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ
 4 ข้อมูลภาวะราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญของจังหวัด

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์: 044-666-520-21 ,โทรสาร: 044-666-519
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.buriram.energy.go.th

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 การขออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง/การขออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการขออนุญาตประกอบกิจการร้านจำหน่ายก๊าซ นายนิยม วัฒนประภากร โทร. 081-174-7875,
นายศักดิ์ศรี เทพเสนา โทร. 081-937-7789,
นายศุภฤกษ์ ชัยชนะ โทร. 086-918-4739
2 การให้คำแนะนำ ปรึกษา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน นายนิยม วัฒนประภากร โทร. 081-174-7875,
นางสาวกาญจนา อะช่วยรัมย์ โทร. 089-064-9583,
นายศุภฤกษ์ ชัยชนะ โทร. 086-918-4739

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์: 044 666 532 , โทรสาร : 044 666 533 
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : http://www.moac-info.net

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน  นางสาวสุภัทรา สามารถ โทร.08 1955 8119
2 บริการประชาชนด้านหนี้สินเกี่ยวกับที่ดิน  นางสาวสุภัทรา สามารถ โทร.08 1955 8119
3 ศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร  นางสาวสุภัทรา สามารถ โทร.08 1955 8119
4 องค์ความรู้ด้านการเกษตร  นายอำนาจ โคตุนันท์ โทร.09 8103 7276
5 ข้อมูลร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q ของ จ.บุรีรัมย์  นางสาวอังสนา อังกุละศรี โทร.09 8103 7276
6 ฐานข้อมูลสินค้าเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานของจังหวัดบุรีรัมย์  นางสาวอังสนา อังกุละศรี โทร.09 8103 7276
7 ศูนย์บริการข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540  นายธนะสิทธิ์ ธนากีรตินันท์ โทร.08 9280 8949
8 ข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  นายธนะสิทธิ์ ธนากีรตินันท์ โทร.08 9280 8949
9 ประชาสัมพันธ์งานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์  นายธนะสิทธิ์ ธนากีรตินันท์ โทร.08 9280 8949

สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ : 044 611 116 โทรสาร : 044 613 993
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.buriram.doae.go.th

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1

- การผลิตสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว
- การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
- การจัดการดินและปุ๋ย
- โรคและแมลงศัตรูพืช
- ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกยางพารา/การผลิตพืชผักตามมาตรฐาน GAP/การเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดเกษตรสีเขียว
- ส่งเสริมการผลิตข้าว/มันสำปะหลัง
- ส่งเสริมการผลิตอ้อย/ถั่วลิสง
- การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตร/ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดำริ/ศูนย์ข้าวชุมชน
- งานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและสายใยรักแห่งครอบครัว
- งานกลุ่มเกษตรกร
- อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน
- ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม อกม. สู่ความเป็น Smart Farmer
- ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมยุวเกษตรกร
- ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer

 โทรศัพท์ : 044 611 116 โทรสาร : 044 613 993

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ : 044 611 988 ต่อ 102  โทรสาร : 044 614 031
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ด้านปศุสัตว์) นายอวิรุทธ์ กาละภักดี
2  ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว  น.สพ.อดิสร ชาติสุภาพ,น.สพสุริยะ กาวงษ์กลาง,นายรังสรรค์ วรวงษ์
3

 ออกใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์-ซากสัตว์ ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์

 น.สพ.อดิสร ชาติสุภาพ,นายธันวา ศรีละ
4  ออกใบอนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์  นายรังสรรค์ วรวงษ์
5  ดูแลควบคุมงานผสมเทียมโค-กระบือ

 น.สพ สุริยะ กาวงษ์กลาง

6  รับ ส่งตัวอย่างสัตว์ปีกป่วยตายและสัตว์ชนิดอื่น ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยจ.สุรินทร์ นายธันวา ศรีละ 
7 บริการตรวจโรคพิษสุนัขบ้า นางสาวเกษร แป้นอาทิตย์
8 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์(สุกร,ไก่เนื้อ,ไก่ไข่,เป็ดเนื้อ) น.สพ.วิเชียร ผิวคำ
9  ตรวจรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง นายวุฒิพงษ์ กระศิริ
10  ตรวจรับรองสถาที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด น.สพ.เลอเกียรติ นิยมทอง 
11  ตรวจโรงฆ่าสัตว์เพื่อเสนอพิจารณาออกใบอนุญาต น.สพ.เลอเกียรติ นิยมทอง 
12  ออกใบอนุญาตสถานที่ขายอาหารสัตว์ นางชมจันทร์ พลภูเมือง
13 ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหามลพิษออกจากฟาร์มปศุสัตว์  น.สพ. เลอเกียรติ นิยมทอง 
14 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ นายสุภชัย รุ่งโรจน์วิทยกุล
15 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ผ่านโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ สู่เกษตรกร นางสาวพิศมัย พงษ์วัน 
16 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ ให้เข้มแข็งสามารถดำเนินธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างยั่งยืน นายศุภฤกษ์ เรืองไพศาล

สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์/โทรสาร : 044 621 044
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.fisheries.go.th/fpo-buriram
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1  การบริหารจัดการทรัพยากรประมง  

นายสมบุญ ธัญญาผล โทร. 044 621 104
นางสาวทิพาวรรณ นพรัตน์ โทร. 09 4532 7672

 
2  การป้องกันและปราบปรามการทำการประมงผิดกฎหมาย
3

การขอใบอนุญาต
- ขออนุญาตทำประมง
- ขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ขออนุญาตค้าสินค้าสัตว์น้ำ
- ขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยง

4 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
5 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการประมง

นายธงชัย เพิ่มงาม
นายบุญโฮม เอี่ยมสะอาด
โทร. 044 621 044

6 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ส.ป.ก.บุรีรัมย์)

โทรศัพท์: 044 613 258 , โทรสาร : 044 611 608  
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
เว็บไซต์ : http://www.alro.go.th

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 รับเรื่องราวร้องทุกข์ เจรจาไกล่เกลี่ยและรับงับข้อพิพาท กลุ่มกฎหมาย ส.ป.ก. บุรีรัมย์ นางสาวประนอม  ศรทิพย์ โทร. 044 613 258 ต่อ 15
2 งานสอบสวนสิทธิ โอนสิทธิและรับมรดกสิทธิ ที่ดิน ส.ป.ก.
3 การขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกิน และการจัดซื้อที่ดินเอกชน เพื่อจัดที่ดินให้กับผู้ไร้ที่ดินทำกิน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายชิรภัทร์ พิเมย โทร. 044 613 258 ต่อ 14
4 ตรวจสอบที่ดินตกค้างรังวัด  กลุ่มงานช่างและแผนที่ นายอนุสรณ์ ร่างเล็ก โทร. 044 613 258 ต่อ 16   
5 รับคำร้องขอรังวัดแบ่งแปลงที่ดิน ส.ป.ก. ของเกษตรกร
6 รับคำร้องตรวสอบแนวเขตแปลงที่ดิน กรณีพิพาทที่ดิน ส.ป.ก. กับสถานีตำรวจภูธร
7 ให้ข้อมูลแผนที่กับหน่วยงานอื่นๆ ที่มาประสานงาน เช่น อบต. สำนักงานที่ดินฯ ที่ว่าการอำเภอฯ

 สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์

โทรศัพท์: 089-568-9464 , email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://nsbr-brr.dld.go.th  

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 นายเชาวโรจน์ ศุภกิจ โทร. 08 1878 0508
นายทองพูล เคนมาตร โทร. 09 7023 8583
2 วิธีปลูกหญ้าแพงโกลา นายเชาวโรจน์ ศุภกิจ โทร. 08 1878 0508
นายทองพูล เคนมาตร โทร. 09 7023 8583
3 การปลูกหญ้าแพงโกลาคุณภาพด้วยน้ำหมักมูลโค นายเชาวโรจน์ ศุภกิจ โทร. 08 1878 0508
นายทองพูล เคนมาตร โทร. 09 7023 8583
4 การให้บริการท่อนพันธุ์/หน่อพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (ขอรับบริการได้ที่หน่วยงาน) นายเชาวโรจน์ ศุภกิจ โทร. 08 1878 0508
นายทองพูล เคนมาตร โทร. 09 7023 8583
5 การให้บริการหญ้าเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง/หญ้าสด) (หญ้าแห้ง : เฉพาะการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ) (ขอรับบริการได้ที่หน่วยงาน/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์) นายเชาวโรจน์ ศุภกิจ โทร. 08 1878 0508
นายทองพูล เคนมาตร โทร. 09 7023 8583
6 การให้บริการรับจองและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ (ขอรับบริการได้ที่หน่วยงาน) นายเชาวโรจน์ ศุภกิจ โทร. 08 1878 0508
นายทองพูล เคนมาตร โทร. 09 7023 8583
7 การให้คำแนะนำความรู้เรื่องพืชอาหารสัตว์ (ขอรับบริการได้ที่หน่วยงาน) นายเชาวโรจน์ ศุภกิจ โทร. 08 1878 0508
นายทองพูล เคนมาตร โทร. 09 7023 8583

  ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์

  โทรศัพท์: 044-666-079 ,โทรสาร: 044-666-079 
  เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.doa.go.th/rrc/buriram  
  เฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/buriramrubberresearchcenter/info 

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 ความรู้ด้านการปลูกยาง/การกรีดยาง/การขยายพันธุ์ยาง/การทำยางคุณภาพดี/การผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี/การดูแลรักษาสวนยาง/การใส่ปุ๋ย/แนะนำพันธุ์ยาง/เรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับยางพารา นายเฉลิมพงษ์ ขาวช่วง โทร.089-927-6370
นายสถิตย์ มณีสาร โทร.089-584-8518
นางสาวนิภาภรณ์ ชูสีนวน โทร.089-590-4383
2 ความรู้ด้านพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 นางสาวไพรสน รุจิคุณ โทร. 089-765-5417
นางสมร เชื้ออู่ทรัพย์ โทร.087-197-2712

 

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์: 044 666 6080 โทรสาร : 044 666 090  
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.rubber.co.th
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 การให้การสงเคราะห์ปลูกแทน  นางจรินทร์พร จันทร์ภุชงค์
2 การบำรุงรักษาสวนยาง  นายประดิษฐ์ ลิ้มอัครอังกูร 
3

ตลาดประมูลยางพารา 

นางสาวพจน์ชรี กุงไธสง 
4 การฝึกอบรม   
5 การจัดตั้งสถาบันเกษตรกร-ชาวสวนยาง 

 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

โทรศัพท์/โทรสาร: 044 617 022  
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 บริการข้อมูลวิชาการ้านการผลิตพืช นางสุทธิดา บูชารัมย์,
นางรัตน์ติยา พวงแก้ว,
นางอุษา พูนผล,
นางสาวธมน ทาบุดดา,
นายชูชาติ วรรณวิศาล,
นางสาว กชกร โพธิ์กระสังข์

  
2 ถ่ายทอดเทคโนโลโลยีด้านการผลิตพืช
3

วินิจฉัยความผิดปกติของพืช

4 วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน น้ำ พืช
5 ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน 9 ขก-6
6 ผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
7 ผลิตท่อนพันธุ์อ้อย
8 บริการตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิต คุณภาพมาตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ์ ตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช
9 บริการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์
10 บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตตาม พรบ. 3 ฉบับ คือ พรบ.วัตถุอันตราย พรบ.ปุ๋ยเคมี และ พรบ.เมล็ดพันธุ์ให้ร้านค้า
11 บริการออกใบอนุญาตมีไว้ขายหรือครอบครองวัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืชให้ร้านค้า
12 เก็บตัวอย่างปัจจัยการผลิต(วัตถุอันตราย ปุ๋ยเคมี และพันธุ์พืช) เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพ

 สถานีวิจัยทดสอบพันธ์สัตว์บุรีรัมย์

โทรศัพท์/โทรสาร: 044 605 969 
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 การให้บริการเกี่์ยวกับพันธุ์สัตว์ (กระบือ,สุกร,สัตว์ปีก) นายพิชิต ชุ่มเจริญ โทร. 08 1877 4092
นายประมร เมืองพรม โทร. 08 1977 7203
นายสุธรรม ทองพระพักตร์ โทร. 08 6264 4872
นายชญานนท์ ป้องคำ โทร. 08 4410 1412
นายวีรชัย ศรีจันทร์ โทร. 08 8482 9687
นายศักดิ์สกุล อรุณรัมย์ โทร. 08 1966 5833
2 การให้บริการเกี่ยวกับพัสดุ นายสนั่น ศรีวิเศษ โทร. 08 6265 0366
นางสาววรางคณา บังคะตารา โทร. 08 9559 1547

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

โทรศัพท์/โทรสาร: 044 605 223  
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.fisheries.go.th/genetic-buriram 
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 การขอพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ นายฤทธิกร ศรแก้ว
2 การจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ นายฤทธิกร ศรแก้ว
3 การให้ความรู้วิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายประชุม ดวนใหญ่

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์

โทรศัพท์: 044 617 091 โทรสาร : 044 611 877 
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://buriram.cad.go.th

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร นางจุรีพร อัศวอิทธิฤทธิ์
โทร. 081 977 8310
2 พัฒนาระบบบัญชีและการสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
3 ให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
4 เสริมสร้างความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ

สำนักงานตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์

โทรศัพท์: 044 602 273-4  โทรสาร : 044 617 024-5  
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.rubberburiram.com

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 ห้บริการซื้อขายยางแผ่นดิบและแผ่นรมควันทุกวันเวลาราชการ  นายวัชระ ชนุดรัมย์
2 ให้คำแนะนำเกษตรกรในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตและข้อมูลด้านตลาดกลางยางพารา  นางสาวประนอม สิมละคร 
3  ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของตลาดกลางยางพาราและประกาศราคายางทางเว็บไซต์ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ นางกัทติกา สอวิหค 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์: 044 666 550-1 โทรสาร :  044 666 550
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.buriram.m-society.go.th/
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1

 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมประสานงานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย

 นางสาววนิดา บุญปก,นางสาวสุทธิดา หงส์พงษ์,นายนาวิน เรืองมนตรี

2  งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง สตรีหรือหัวหน้าครอบครัวที่ประสบปัญหาเดือดร้อน และคนไทยตกทุกข์ได้ยาก กลับภูมิลำเนาเดิม เป็นต้น  
3  งานตามกฎหมายต่างๆ ได้แก่ งานตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 งานตาม พ.ร.บ. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 งานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 งานตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20)  พ.ศ. 2542 งานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และงานตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546   
4 งานให้คำแนะนำปรึกษา ปัญหาทางสังคมและครอบครัว และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  

ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 26 จังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์/โทรสาร : 044 679 000 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้เป็นไปตามมาตรฐานในรูปของการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ในพื้นที่

นางพันณา อุปพงษ์,นางสาวกานดา บุญราช

2 ให้บริการสงเคราะห์ครอบครัว ได้แก่เด็กและเยาวชน คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย นางประไพ อยู่ทองหลาง
3 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 ในเขตรับผิดชอบ อ.ประโคนชัย อ.ประคำ อ.โนนดินแดง และ อ.ละหานทราย นางสิรินุช นพตลุง,นางสาวสิริประภาพร เคลือบสูงเนิน

นิคมสร้างตนเองบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์/โทรสาร : 044 679 000
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1

สงเคราะห์ราษฎรที่เดือดร้อนและยากจนไม่มีที่ดินอยู่อาศัย ตาม พ.ร.บ. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 (แก่ราษฎรในพื้นที่นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด)
   - การบรรจสมาชิกนิคม
   - การสำรวจรังวัดที่ดินและแผนที่
   - การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3)
   - การจัดนักทรัพยากรนิคม
   - การแก้ไขกรณีพิพาท

นางทนุขวัญ สงเคราะห์พันธ์
นายยุทธนา นุตโร
นางนลินี กุดฤาษี
นางสาวณัฏศศิ วงศ์จำปา

 

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์/โทรสาร : 044 625 044-5 ต่อ 301,402,333  สายด่วน 1506
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.sso.go.th 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1

ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี ได้แก่ 
 (1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน
 (2) กรณีคลอดบุตร
 (3) กรณีทุพพลภาพ
 (4) กรณีตาย
 (5) กรณีสงเคราะห์บุตร 
 (6) กรณีชราภาพ
 (7) กรณีว่างงาน 

นางคำพลอย สุราอามาตย์
นายธีรภัทร แฝงเพชร
สตต.หญิงปิยาภรณ์ พุดลา
นางสาววรลักษณ์ ปักกุนนัน
นางสาวอุราพร จำปาทอง

 
2 ลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนเงินทดแทนสิทธิเกิดขึ้นทันทีนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานให้นายจ้าง ดังนี้
(1) การประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาานให้นายจ้าง 
(2) การเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง
(3) สูญหายเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้าง

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์/โทรสาร : 044 658 090 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1

พัฒนาฝีมือแรงงานให้กับเยาชน ประชาชน ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ต้องการเปลี่ยนสายงานและ
ผู้ต้องการพัฒนาฝีมือให้มีโอกาส มีอาชีพ มีฝีมือ มีทักษะ มีมาตรฐาน เพื่อการมีงานทำประกอบด้วย 6 กิจกรรม
1. ฝึกเตรียมเข้าทำงาน
2. ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน
3. การฝึกอาชีพเสริม
4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
5. การแข่งขันฝีมือแรงงาน
6. ส่งเสริมและประสานการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวพิสมัย  โพธิสาขา


 

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ 

โทรศัพท์ : 044 666 516 , 044 666 518 โทรสาร : 044 666 517 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://klang.cgd.go.th/brm

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1

งานบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
- ด้านเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ (e-pension)
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดบุรีรัมย์ (GPP)
- ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดบุรีรัมย์
- ข้อมูลประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดบุรีรัมย (MC)

กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี,ฝ่ายบริหารทั่วไป,กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ(CFO)
โทรศัพท์ : 044 666 516


 
2  งานบริการให้คำปรึกษา รับข้อคิดเห็นเสนอแนะ
- ด้านกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง
- ด้านบัญชี
- ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น
- ด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
- ด้านเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ (e-pension)
 กลุ่มงานวิชาการด้านการคลังการบัญชี,กลุ่มงานระบบบริหารการคลัง (GFMIS) ,ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 044 666 516

 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ 

โทรศัพท์/โทรสาร: 044 611 989 
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.treasury.go.th/pv_buriram/main.php?filename=index

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 ข้อมูลงานด้านที่ราชพัสดุ นายนิคม เสือชุมแสง โทร. 044 611 989 ,
นายกมล ธรรมทาทอง โทร. 044 611 989 ,
นายสมพร รุ่งเรืองใจเพชร โทร. 044 611 989,
นางสาวละมุล ทาไธสง โทร. 044 611 989
 
2 ข้อมูลงานด้านการประเมินราคา
3 ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

โทรศัพท์/โทรสาร: 044 611 076 
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://buriram.excise.go.th

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 ข้อมูลการใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรกฯ  นายไชยวัฒน์ มหามาตย์ โทร. 044 611 076 ต่อ 300   
2  การจดทะเบียนสรรพสามิต
3  การขออนุญาตขายสุรา ยาสูบ
 4  ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
 5  ความรู้เที่ยวไปเกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิต  นายปราโมทย์ อมิตรพ่าย โทร. 044 611 076

สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์

โทรศัพท์ : 044 613 797-8 โทรสาร : 044 613 331
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.rd.go.th  เฟซบุ๊คหน่วยงาน : https://www.facebook.com/revenue.buriram
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 ผลการจัดเก็บภาษี นางสาวเยาวภา เพ็งสูงเนิน
2 ครูภาษี นางอภิญญา มากเหลือ,นางพัชรี ศรีพรหม
3 ข้อมูลข่าวสารทั่วไป นางสาวกรกช วัฒนพานิช

 

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ : 044 614 338-9 โทรสาร : 044 614 337
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://branch.led.go.th/burirum/index.asp

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1

รับตั้งเรื่องบังคับคดีแพ่ง,คดีอาญานายประกัน
-ยึดทรัพย์,
-อายัดทรัพย์
-ขับไล่, รื้อถอน
รับวางทรัพย์
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
รับสอบสวนกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้แทนกองบังคับคดีล้มละลายกรมบังคับคดี

โทรศัพท์ : 044 614 338-9
 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ : 044 602 309 โทรสาร : 044 602 038
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1

ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

นายธรรมธานี ชิดชอบ 
นายสิทธิพร พาลเหนือ 
นางสาวอมรรัตน์ สติภา
นางสาวจริญญา ไชยอินทร์
นายฉัตรชัย บุญส่ง
2 รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
3 รับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
4 รับคำขอคุ้มครองพยาน
5 รับคำขอสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

โทรศัพท์: 044 611 013 ,โทรสาร: 044 620 277 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.buriram1.go.th 

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 ข้อมูลสารสนเทศ นายกร ปราชญ์รัฐกิจ
2 ข่าวประชาสัมพันธ์  นายบัญญัติ มะโนมัย
3 หนังสือราชการ นางธัญญารัตน์ พินาศภัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

โทรศัพท์: 044 633 691 ,โทรสาร: 044 631 548
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://brm3.obec.net 

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสิงห์ โพธิ์งาม, นายเสนาะ แก้วมุกดา,นายสุชิต ชมพูวงศ์, นายประจญ สอนกระโทก, นางสมจิต สังขรักษ์,นายปัญญาหาแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32

โทรศัพท์: 044 612 408 ,โทรสาร: 044 612 644
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.ssbr.go.th 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา นายกิตติ บุญเชิด, นายโสธร บุญเลิศ, นางปติมา กาญจนากาศ,นางกรุณา บุษบง,นายสุรพล คาโส,นายสัคสม พระภูจำนงค์,นายถิร บุญศักดาพร
2 ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
3 ให้บริการจัดทำบัตรข้าราชการ พนักงานราชการที่เป็นครูและผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษา
4 จัดทำข้อมูล ก.พ. 7 ของครูและผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษา
5 ทำข้อมูลเงินเดือน การเลื่อนขั้นของครูและผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษา

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์/โทรสาร: 044 666 546 
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://onab.brm.go.th

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งเตือนภัยทางพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด  นายเสถียร ประทุมวงศ์ โทร 044 666 546
2 การขออนุญาตสร้างวัด รายงานขอตั้งวัด และการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา การขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุสงฆ์  นางสาวรติรัตน์ นาเมือง โทร 044 666 546
3 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทางพระพุทธศาสนา  นางภัทรานิษฐ์ จริยาโสวรรณ โทร 044 666 546
การดำเนินการเช่าที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา โทร 044 666 546
 5 การตรวจสอบการเบิกจ่ายนิตยภัตพระสังฆาธิการ  นางสาวนุชนาฎ  มาศรักษา โทร 044 666 546

 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

โทรศัพท์จังหวัดบุรีรัมย์ (บมจ.ทีโอที)

โทรศัพท์/โทรสาร: 044 613 636 โทรสาร: 044 614 181 , call center : 1100  
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.tot.co.th

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 งานขอติดตั้งโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตและงานรับชำระเงิน  
2 ศูนย์บริการฯ สาขาบุรีรัมย์ (อ.เมือง,กระสัง,ห้วยราช,บ้านด่าน)  นายรังสรรค์ สิริจรรยาดี โทร.044 611 797
3 ศูนย์บริการฯ สาขานางรอง (อ.นางรอง,หนองกี่,โนนสุวรรณ,โนนดินแดง,ปะคำ,ชำนิ)  นายสุริยันต์ แก้วกัลยา โทร.044 631 799
ศูนย์บริการฯ สาขาลำปลายมาศ (อ.ลำปลายมาศ,หนองหงส์)  นางอัมพร เขียวสด โทร.044 661 344
5  ศูนย์บริการฯ สาขาประโคนชัย (อ.ประโคนชัย,บ้านกรวด,ละหานทราย,พลับพลาชัย,เฉลิมพระเกียรติ)  นายวรวิทย์ สีดา โทร.044 671634
6 ศูนย์บริการฯ สาขาสตึก (อ.สตึก,คูเมือง,พุทไธสง,แคนดง,นาโพธิ์,บ้านใหม่ไชยพจน์) นายสุชาติ วงศ์คำ โทร.044 681 322
7 งานรับแจ้งเหตุขัดข้องโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต  
8 ศูนย์ปฏิบัติการตอนนอกและโทรศัพท์สาธารณะ

นายชูชาติ ประสานวงศ์ โทร.044 614 176 หรือ call center : 1100 หรือ 1177 ตามด้วยเลขหมายที่ขัดข้อง

บริการข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก!!