พิมพ์

การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ดูรายละเอียดการสมัครหรือเสนอชื่อได้ตามเอกสารแนบ โดยสมัครภายในวันที่ 16 กันยายน 2562ดาวน์โหลดเอกสารแนบ คลิ๊ก