พิมพ์

ผู้บริหารจังหวัด

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารระดับสูง

ทำเนียบผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดบุรีรัมย์
นายธัชกร หัตถาธยากูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายศรัณยู มีทองคำ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายปิยะ ปิจนำ
ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
 
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารระดับสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายธัชกร หัตถาธยากูล โทร. 044-666555  มือถือ 089-2023377  โทรสาร. 044-666555 Hotline:37101

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ โทร.044-666575  มือถือ 089-2032099 โทรสาร.044-666575 Hotline: 37103

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ โทร.044-666585 มือถือ 089-2032084 โทรสาร.044-666565 Hotline: 37102

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ โทร.044-666565  มือถือ 089-2032118 โทรสาร.044-666585 Hotline: 37104

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายศรัณยู มีทองคำ โทร. 0446666667 มือถือ 065-9657569 โทรสาร. 0446666667 Hotline: -

ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์

นายปิยะ ปิจนำ โทร.044-666500 มือถือ 089-2809853 โทรสาร.044-666500 Hotline: 37130

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ โทร.044-666567 มือถือ 089-2034064 โทรสาร.044-666567 Hotline: 37106