พิมพ์

ผู้บริหารจังหวัด

ผู้บริหารระดับสูง 

ผู้บริหารระดับสูง

ทำเนียบผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดบุรีรัมย์นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายศรัณยู มีทองคำ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายปิยะ ปิจนำ
ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
 
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารระดับสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

- ว่าง - โทร. 044-666555  มือถือ 089-2023377  โทรสาร. 044-666555 Hotline:37101

นายศรัณยู มีทองคำ โทร. 044-666667 มือถือ 065-9657569 โทรสาร. 0446666667 Hotline: -

ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์

นายปิยะ ปิจนำ โทร.044-666500 มือถือ 089-2809853 โทรสาร.044-666500 Hotline: 37130

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ โทร.044-666567 มือถือ 089-2034064 โทรสาร.044-666567 Hotline: 37106