พิมพ์

โครงสร้างหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการ

 
โครงสร้างองค์กร

1. โครงสร้างราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

2. โครงสร้างราชการบริหารราชการของจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
3. โครงสร้างการบริหารราชการในจังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 
หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสำนักงานตั้งในจังหวัด
     

1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

 
1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
2. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์์
 
2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
 
3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
 
4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์
5. สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
 
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
6. สำนักงานปศุสัตว์์จังหวัดบุรีรัมย์
 
6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
7. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
 
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
8. สำนักงานสหกรณ์์จังหวัดบุรีรัมย์
 
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
9. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
 
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
 
10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     จังหวัดบุรีรัมย์
 
11. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์
12. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
 
12. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
13. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
 
13. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
14. สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
 
14. สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
15. ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
 
15. สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
16. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
 
16. สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
17. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
 
17. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
18. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
 
18. ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
19. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
 
19. สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
20. เรือนจำอำเภอนางรอง
 
20. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
21. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
 
21. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
22. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
 
22. ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์
23. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
      จังหวัดบุรีรัมย์
 
23. ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์
24. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
 
24. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
25. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
 
25. ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
26. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 
26. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
27. โรงพยาบาลนางรอง
 
27. โครงการชลประทานบุรีรัมย์
28. สำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 
28. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง
29. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
 
29. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
 
30. ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
31. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
 
31. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
32. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
 
32. ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 26 บุรีรัมย์ (นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด)
33. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
 
33. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
34. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
 
34. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบุรีรัมย์
35. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
 
35. แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
36. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
 
36. แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
37. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
 
37. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
38. สำนักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์
 
38. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์
   
39. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่
   
40. สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
   
41. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงจังหวัดบุรีรัมย์
   
42. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
   
43. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
   
44. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
   
45. สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
   
46. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบุรีรัมย์
     

 

อำนาจหน้าที่ของจังหวัด

       ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 4 กำหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ไว้ 3 ส่วน ได้แก่ (1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง (2)ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค และ (3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งตามมาตรา 51 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคไว้ 2 ส่วน ได้แก่ (1) จังหวัด และ (2) อำเภอ

       สำหรับจังหวัด ตามมาตรา 52 ได้กำหนดให้รวมท้องที่หลาย ๆ อำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นคาขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกำหนดให้จังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้

 1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
 2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม
 3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
 4. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ
 5. จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ประจาอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด

       ตามมาตรา 53 ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรมการจังหวัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด โดยคณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทำการอัยการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่าง ๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจำอยู่ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เป็นกรมการจังหวัดและหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ ทั้งนี้ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงหรือทบวงนั้นส่งมาประจำอยู่ในจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงกำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนึ่งคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้

       ตามมาตรา 53/1 ให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทำการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จำนวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทำในพื้นที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว

       ตามมาตรา 54 ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ สำหรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย

       ตามมาตรา 55 ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดแล้ว ให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจำทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น

       มาตรา 57 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

 1. บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด
 2. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
 3. บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
 4. กำกับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจำอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทำใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
 5. ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
 6. เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
 7. กำกับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
 8. กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอำนาจทำรายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
 9. บรรจุ แต่งตั้ง ให้บำเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย

       ตามมาตรา 60 ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้

 1. สำนักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด
 2. ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม นั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ