พิมพ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
 5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 6. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
 7. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
 8. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 10. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 11. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550
 12. พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 13. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
 14. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552
 15. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พศ. 2526
 16. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พศ. 2548