พิมพ์

ลักษณะทางกายภาพ

อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 393 กิโลเมตร
จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสระแก้วและเทือกเขาพนมมาลัย ซึ่งกั้นเขต แดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดนครราชสีมา