พิมพ์

บริการข่าวสารอปท

บริการข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง

โทรศัพท์/โทรสาร : 044 666 493 
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.buathong.go.th

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 บทความต่างๆ,ข้อมูล ข่าวสาร,สาระน่ารู้,โครงการ กิจกรรม นายสุวัฒน์ จิตตวิวัฒนา โทร. 08 6866 8698 , 08 7869 2888

องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง

โทรศัพท์/โทรสาร : 044 666 493 
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.songhong.go.th/ 

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 แผนพัฒนาสามปี,เอกสารงบประมาณประจำปี,แผนการจัดหาพัสดุ,รายงานทางการเงิน,รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น,ประกาศสอบราคา,ป้ายประกาศรับแจ้งข่าวสารการทุจริต,ป้ายประกาศรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์,ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป นายพนัส ชุ่มเย็ย

องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง

โทรศัพท์/โทรสาร : 044 690 212  
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.krasang.go.th

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 เรื่องทั่วไป นายกอบต. 086 871 6633,รองนายกฯ 1: 087 242 5732 ,
รองนายกฯ 2 : 081 068 5252 , ปลัดฯ 081 380 2415 ,
นิติกร : 088 071 1625   

อำเภอปะคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

โทรศัพท์/โทรสาร : 044 666 493 
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์หน่วยงาน : www.thaicharoenlocal.go.th

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1 จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (ซ่อมแซมถนนในตำบลไทยเจริญ) นายพีระพันธ์ เขียวเล็ก
2 ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (ให้บริการวัคซีนควบคุมโรคในสัตว์) นางพรรัตน์ ปัตเทนานัง
3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ให้บริการแก่ผู้ประสบอุทกภัย,อัคคีภัย) นายสวาสดิ์  ดำนอก
4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา,จัดการศึกษาระดับประถมวัย) นายปฏิพัทธ์ ปักเคเต
5

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (จัดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ,
จัดสวัสดิการสังคมส่งเคราะห์)

นายสมเกียรติ  สมุติรัมย์
6 บำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ)

นางสาวฉวีวรรณ กลิ่นสุคนธ์
นางเตือนใจ คลังภูเขียว

อำเภอบ้านด่าน

เทศบาลตำบลบ้านด่าน

โทรศัพท์/โทรสาร : 044 664 099 
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.bandanlocal.com 

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1

งานทะเบียนและบัตร

นางอำนวย ภูลับ 
2

-งานจดทะเบียนพาณิชย์ 
-งานจัดเก็บภาษี

นางอารีย์ ตรีศูนย์
3

-งานบริการเก็บขยะมูลฝอย

นายวิษณุ แผลงประพันธ์
4

-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานศูนย์กู้ชีพ
-งาน อปพร.

นายวีระเวช ทีบุญมา
 - งานแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ  นางประวีณา ชะนอบรัมย์

- งานบริการระบบประปา
- งานบริการกองช่าง

 นายอากาศ ชนะดี

อำเภอหนองกี่

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง 

โทรศัพท์ : 044 666 398  โทรสาร : 044 666 397
เว็บไซต์หน่วยงาน : http://www.bukrasang.go.th 

ที่ เรื่องที่ให้บริการ รายชื่อเจ้าหน้าที่/เบอร์โทรศัพท์
 1

งานกฎหมายและคดี

นางสาวจารุวรรณ เหนียงกะโทก
2

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจักรกฤษ เคนรัง
3

งานการเงินการคลัง

นางอุทุมพร ยอดศิริ
4

งานจัดเก็บรายได้

นางสาวทิพวรรณ ภาสกรภิญโญ
งานส่วนโยธา นายธีรวัฒน์ อยู่แท้กูล 
6 ฝ่ายประสานและสาธารณูปโภค นายสุวัฒน์ ใจคง 
7 งานสวัสดิการสังคม นายรณรงค์ สิงห์ปรุ
8 งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสมพิศ สุขกลาง
9 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวชลธิชา พะเนตรัมย์
10 งานส่งเสริมการเกษตร นางเบญจมาภรณ์ เข็มรัมย์