• hall-1
  • 20140915 133035
  • 20140915 143318
  • dam
  • ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
  • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
  • ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
  • การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ภารกิจศูนย์ดำรงธรรม

รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์มีองค์ประกอบ 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1.คณะที่ปรึกษา
2.คณะกรรมการบริหารศูนย์
3.ผู้อำนวยการศูนย์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัด)
4.ส่วนงานที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ส่วนย่อย ได้แก่ ส่วนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส่วนบริการข้อมูลข่าวสาร ส่วนบริการประชาชน และ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

คำสั่งจังหวัด เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก 

โครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ คลิ๊ก! 

 

สถานที่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เบอร์ติดต่อ : 044 666 847 , 044 666 563
สายด่วน : 1567
เวลารับเรื่อง : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียน คลิ๊ก 

          appeal

      

banner-sergov

  

 

โครงการพระราชดำริจังหวัดบุรีรัมย์

damri-head