ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ 044 666 534 อีเมลล์ : buriram_plan@moi.go.th

ระบบฐานข้อมูลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์


จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น4 โทร.044-666563
e-mail: buriram@moi.go.th