กิจกรรมเรื่อง --> /.\./.\./.\./.\./.\./.\./windows/win.ini