กิจกรรมเรื่อง --> ..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini