วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (VISION)
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข
พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission )
สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่าย การส่งเสริมทางด้าน การท่องเที่ยว การช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น
เป้าประสงค์รวม
  1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และเป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
  2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560
  3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมและกีฬา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues )

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 ด้านเศรษฐกิจ

"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และผู้นำด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"

เป้าประสงค์ ( Goals )

1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา
2. ผู้นำด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)
2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
3. จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน)
4. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายการท่องเที่ยว
5. จำนวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน)
6. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)
7. ผลผลิตอ้อยโรงงานเฉลี่ยต่อไรเพิ่มขึ้น (ตัน/ไร่)
8. จำนวนแปลงที่ได้รับมาตรฐาน GAP (แปลง)
9. จำนวนพื้นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (ไร่)
10. มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
11. จำนวนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด (แห่ง)
12.จำนวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพสินค้า (ราย)
13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
14. จำนวนแหล่งน้ำ/พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น (แห่ง)
15 จำนวนที่เพิ่มขึ้นจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
16. เพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา (ไร่)
17. จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
18. จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
19. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

กลยุทธ์

1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
7. พัฒนาและส่งเสริมกีฬาสนับสนุนการท่องเที่ยว
8. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
10. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร
11. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
12. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
13. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
14. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง
15. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
16. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
17. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning การเกษตร)
18. การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกร
19. การจัดการฐานข้อมูล (ของดี ของเด่น ของดัง)
20 การจัดการมาตรฐานสินค้าและบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต”
"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 "

เป้าประสงค์ ( Goals )

1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง
3. สังคมร่มเย็น ภายใต้การบริหารจัดการที่มี ธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม)

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.
2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น
3. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
4. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ
5. จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
6.ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมและสามารถทำให้เกิดการจ้างงาน
7. ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ QA
9. ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
10. ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย)
11. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
12. ร้อยละของอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
13. ร้อยละของอำเภอสุขภาพดีวิถีไทย
14. ร้อยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
15.ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ
16. ระดับความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน
17.ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
18. ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา
19. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
20. ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
21. ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

กลยุทธ์

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพิ่มขึ้น
2 ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น
3.สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง
4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
" อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน "

เป้าประสงค์ ( Goals )

1.ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
2.ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่
5.การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ
3. ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
4. ระดับความสำเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน
5. ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ
6. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
7. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
9. ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
10. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
11. ระดับความสำเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำและในผืนป่า
12.ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ
14. จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
15. จำนวนแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกที่ดี
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
" ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน "

เป้าประสงค์ ( Goals )

1. สังคมปลอดยาเสพติด
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. การจัดการแผนความมั่นคง ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4. การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน
7. การป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. ระดับความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง
3. ร้อยละของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
4. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติด
5. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพิ่มขึ้น
6. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
8. ร้อยละความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
9. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
11. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
12. ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
13. ระดับความสำเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
14. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน
15. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
16. ระดับความสำเร็จในการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
17. ระดับความสำเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
18. ระดับความสำเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
19. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
20. ระดับความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
21. ระดับความสำเร็จในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
22. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
23. ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์

1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด
2. จัดให้มีการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด
4. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน
7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน
9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด
12. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
14. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน
15. ป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ
16. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ
"การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"

เป้าประสงค์ ( Goals )

1. คุณภาพของระบบวางแผน
2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ
3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

1. มีแผนระยะยาว 15 ปี
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกปี
3. มีแผนที่สำคัญจำเป็น ได้แก่แผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน/การพึ่งพาตนเองด้านรายได้ และแผนพันธกิจ (แผน)
4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 11
5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)
6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง)

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว 15 ปี
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด