ที่ตั้ง อาณาเขตจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  โดยรถยนต์ประมาณ  410  กิโลเมตร  ทางรถไฟประมาณ  376  กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 10,321,885 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,451,178 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือร้อยละ 2.01 ของประเทศใหญ่เป็นอันดับ 6  ของประเทศ  มีอาณาเขตติดกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  และสุรินทร์
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้                 ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว  และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก         ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา