การปกครองและประชากร จังหวัดบุรีรัมย์


แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 188 ตำบล 2 , 546 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 46 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 160 แห่ง

ที่

อำเภอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เทศบาลเมือง

เทศบาลตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบล

จำนวนตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

1

เมืองบุรีรัมย์

1

1

2

16

18

323

2

นางรอง

-

1

1

14

15

188

3

ประโคนชัย

-

-

3

14

16

182

4

พุทไธสง

-

-

1

7

7

97

5

ลำปลายมาศ

-

-

2

15

16

216

6

สตึก

-

-

1

12

12

179

7

กระสัง

-

-

4

8

11

168

8

ลำหานทราย

-

-

4

3

6

84

9

บ้านกรวด

-

-

5

6

9

115

10

คูเมือง

-

-

2

7

7

106

11

หนองกี่

-

-

3

8

10

108

12

ปะคำ

-

-

1

4

5

77

13

หนองหงส์

-

-

2

6

7

100

14

นาโพธิ์

-

-

1

5

5

65

15

พลับพลาชัย

-

-

2

4

5

67

16

ห้วยราช

-

-

2

6

8

80

17

โนนสุวรรณ

-

-

2

3

4

56

18

ชำนิ

-

-

1

5

6

63

19

โนนดินแดง

-

-

1

3

3

37

20

เฉลิมพระเกียรติ

-

-

3

2

5

67

21

บ้านใหม่ไชยพจน์

-

-

1

5

5

55

22

บ้านด่าน

-

-

1

3

4

59

23

แคนดง

-

-

1

4

4

54

 

รวม

1

2

46

160

188

2546