ผู้บริหารระดับสูงและโครงสร้างองค์กร

ทำเนียบผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดบุรีรัมย์
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายกฤษฎา แก้วสองเมือง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายพิจิตร บุญทัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
 
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารระดับสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ โทร. 044-666555 โทรสาร. 044-666555 Hotline:37101

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ โทร.044-666575 โทรสาร.044-666575 Hotline: 37103

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายกฤษฎา แก้วสองเมือง โทร.044-666585 โทรสาร.044-666585 Hotline: 37104

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายพิจิตร บุญทัน โทร.044-666565 โทรสาร.044-666565 Hotline: 37102

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ โทร.044-666567 โทรสาร.044-666567 Hotline: 37120

 
โครงสร้างองค์กร

1. โครงสร้างราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

2. โครงสร้างราชการบริหารราชการของจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
3. โครงสร้างการบริหารราชการในจังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 
หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสำนักงานตั้งในจังหวัด
     

1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
2. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์์
2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์
3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์
5. สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
6. สำนักงานปศุสัตว์์จังหวัดบุรีรัมย์
6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
7. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
8. สำนักงานสหกรณ์์จังหวัดบุรีรัมย์
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
9. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     จังหวัดบุรีรัมย์
11. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์
12. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
12. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
13. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
13. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
14. สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
14. สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
15. ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
15. สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
16. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
16. สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
17. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
17. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
18. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
18. ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์
19. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
19. สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
20. เรือนจำอำเภอนางรอง
20. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
21. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
21. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
22. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
22. ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์
23. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
      จังหวัดบุรีรัมย์
23. ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์
24. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
24. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
25. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
25. ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
26. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
26. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
27. โรงพยาบาลนางรอง
27. โครงการชลประทานบุรีรัมย์
28. สำนักงานอุตสหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
28. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง
29. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
29. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
30. ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
31. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
31. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
32. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
32. ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 26 บุรีรัมย์ (นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด)
33. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
33. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
34. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
34. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบุรีรัมย์
35. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
35. แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
36. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
36. แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
37. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
37. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
38. สำนักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์
38. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์
39. เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่
40. สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
41. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงจังหวัดบุรีรัมย์
42. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
43. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
44. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
45. สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
46. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบุรีรัมย์