ผู้บริหารระดับสูงและโครงสร้างองค์กร

ทำเนียบผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดบุรีรัมย์
นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายกฤษฎา แก้วสองเมือง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายพิจิตร บุญทัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
 
หมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารระดับสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ โทร. 044-666555 โทรสาร. 044-666555 Hotline:37101

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ โทร.044-666575 โทรสาร.044-666575 Hotline: 37103

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายกฤษฎา แก้วสองเมือง โทร.044-666585 โทรสาร.044-666585 Hotline: 37104

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

นายพิจิตร บุญทัน โทร.044-666565 โทรสาร.044-666565 Hotline: 37102

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ โทร.044-666567 โทรสาร.044-666567 Hotline: 37120

 
โครงสร้างองค์กร

1. โครงสร้างราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

2. โครงสร้างราชการบริหารราชการของจังหวัด อำเภอ กิ่งอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
3. โครงสร้างการบริหารราชการในจังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 
หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการหรือมีสำนักงานตั้งในจังหวัด
     

1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

1. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
2. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์์
2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์
3. สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์
4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
4. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
5. สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
5. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดบุรีรัมย์
6. สำนักงานปศุสัตว์์จังหวัดบุรีรัมย์
6. สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์
7. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
7. สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจัังหวัดบุรีรัมย์
8. สำนักงานสหกรณ์์จังหวัดบุรีรัมย์
8. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
9. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     จังหวัดบุรีรัมย์
11. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
12. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์
12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
13. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
13. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์
14. สำนักงานจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์
14. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
15. ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
15. อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
16. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
16. สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์
17. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
17. สำนักงานอัยการจัีงหวัดบุรีรัมย์ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
18. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
18. สำนักงานอัยการจังหวัดนางรอง
19. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
19. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์
20. เรือนจำอำเภอนางรอง
20. ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย
21. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์
21. สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
22. สำนักงานจััดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
22. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
23. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
      จังหวัดบุรีรัมย์
23. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
24. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
24. ศูนย์วิจัยหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์
25. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
25. ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตบุรีรัมย์
26. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
26. สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
27. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
27. ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำบุรีรัมย์
28. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
28. สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
29. โครงการชลประทานบุรีรัมย์
30. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
30. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง
31. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
31. สำนักงานก่อสร้าง (ณรงการ พนมดงเร็ก)
32. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
32. หน่วยป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์
33. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      จังหวัดบุรีรัมย์
33. ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
34. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
34. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์
35. สำนักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์(ข้าราชการทหาร)
35. ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 26 บุรีรัมย์ (นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด)
36. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์
37. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกบุรีรัมย์
38. แขวงการทางบุรีรัมย์
39. สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์
40. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
41. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์
42. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
43. หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงจังหวัดบุรีรัมย์
44. สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7
45. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่