เอกสารประกอบ 2

 

สรุปแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์

และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์

 

·       วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision)

         “เป็นสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทาง
             อารยธรรมขอม”

         

·       เป้าประสงค์ของจังหวัด (Goals)

          “สังคมเข้มแข็ง ประชาชนมั่งคั่ง”

 

·       ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)

1.      สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2.      บ้านเมืองน่าอยู่

3.      การท่องเที่ยว

 

·       ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด (Strategies)

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

                   1.1 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการเกษตร

                   1.2 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ

                   1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน

                   1.4 ส่งเสริมด้านการตลาด

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  บ้านเมืองน่าอยู่

                   2.1 การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ

                   2.2 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี

                   2.3 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                   2.4 ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การท่องเที่ยว

3.1  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

3.2  พัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

3.3  พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว

·       ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของจังหวัด

การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ข้าวหอมมะลิ)

1.    การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก

2.    การลดต้นทุนการผลิต

3.    การเพิ่มรายได้

4.    คุณภาพที่ได้มาตรฐาน

การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง)

5.    การเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น

6.    ผลผลิตแปรรูปเพิ่มขึ้น

7.    เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ

8.    จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้น

9.    มูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพิ่มขึ้น

10. จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานสากล

11.  จำนวนสมาชิกในกลุ่มหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหรือเฉพาะด้าน
เพิ่มขึ้น

การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

                   12. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

13. จำนวนค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคน ต่อวัน เพิ่มขึ้น

14. การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเดิม

15. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ มีจำนวนเพิ่มขึ้น

16. กิจกรรม MICE ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ

17. สินค้าบริการแก่นักท่องเที่ยว กลุ่มกีฬา Sport

18. ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

19. จำนวนที่พักและห้องพักที่ได้มาตรฐาน จำนวนเพิ่มขึ้น

20. ธุรกิจนำเที่ยวและจำนวนมัคคุเทศก์มีคุณภาพและจำนวนเพิ่มขึ้น

       21. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

 

 

      

 

·       ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของจังหวัด (Blueprint for Change)

          แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการตามที่ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10 โครงการ
งบประมาณรวม 106,110,500 บาท ซึ่งได้จัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด
ที่ บร 0016.2/16297 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546