Responsive image
ประกาศ/คำสั่งใหม่ << = คำสั่งฯ ที่ 2463/2563 คำสั่งฯ ที่ 2460/2563 คำสั่งฯ ที่ 15/2563 ประกาศฯฉบับที่ 22 ประกาศฯฉบับที่ 21 ประกาศฯฉบับที่ 20 ประกาศฯฉบับที่ 19 ประกาศฯฉบับที่ 18 ปรับปรุงพื้นที่สีฯ แนบท้ายประกาศฯฉบับที่ 18 (26 พ.ค. 63)   = >>
คำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวกับการเข้าออกจังหวัดบุรีรัมย์
ฉบับที่
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ
ฉบับที่ 20 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 (ครั้งที่ 1) ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 19 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 เรื่อง มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ตามประกาศ ฉบับที่ 4 หรือ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases (COVID-19)) และที่พำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 5) และ เรื่องมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
แนบท้ายฉบับที่ 18 ปรับปรุงแนบท้ายประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 18 การแบ่งพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยง แยกตามระดับสีฯ (อ้างอิงข้อมูลจังหวัดและยอดผู้ป่วยสะสมตามประกาศ ศบค. วันที่ 26 พฤษภาคม 2563) ณ 26 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 18 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases (COVID-19)) และต้องพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 17 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ 28 เมษายน 2563
ฉบับที่ 16 มาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางโดยสายการบินผ่านช่องทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ประกาศ ณ 28 เมษายน 2563
ฉบับที่ 13 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (เรื่องการเดินทางมาจากจังหวัดอื่นฯ) ประกาศ ณ 23 เมษายน 2563

คำสั่งที่
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ
14/2563 แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ในระหว่างสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สั่ง ณ 28 เมษายน 2563
ที่
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ
1 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออกจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย-ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา (ชั่วคราว) ประกาศ ณ 18 มีนาคม 2563


ปรับปรุงแนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 18 การแบ่งพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยง แยกตามระดับสีฯ
(อ้างอิงข้อมูลจังหวัดและยอดผู้ป่วยสะสมตามประกาศ ศบค. วันที่ 26 พฤษภาคม 2563)
 
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โทร./โทรสาร 0 44 666 534 e-mail : buriram@moi.go.th
http://www.free-counter-plus.com