พบข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
เรื่อง
1 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2285/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งปิด สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี
2 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 41/2565 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว
3 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 10793/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน ประจำโรงพยาบาลสนามจังหวัดบุรีรัมย์ (โรงพยาบาลสนามอาคารโรงเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์)
4 หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 6699 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 9
5 หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 5997 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม
6 หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 5786 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม
7 หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 5250 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม
8 หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 4962 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม
9 หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว2931 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม
10 หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0032.004/ว858 เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน และโรงพยาบาล