พบข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
เรื่อง
1 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 3/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 13/2564
2 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2/2565 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 2)
3 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์
4 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 87/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 20)
5 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 86/2564 เรื่อง ยกเลิกกำหนดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่ควบคุมบ้านใหญ่ ม.2 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์)
6 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 85/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 19)
7 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 84/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 18)
8 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 83/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการ่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอหนองกี่
9 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 82/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่บริเวณบ้านใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์)
10 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 81/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 17)