พบข้อมูลทั้งหมด 98 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
เรื่อง
1 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยุบเลิกโรงพยาบาลสนามบางแห่งบางพื้นที่ (ฉบับที่ 4)
2 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยุบเลิกศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) บางแห่งบางพื้นที่ (ฉบับที่ 3)
3 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565
4 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดมาตรการแข่งขันกีฬาประเภทชกมวย ฟุตบอล และรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ทางเรียบ (Motor sport)
5 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท จังหวัดบุรีรัมย์
6 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ในสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มหรือสถานที่หรือศูนย์จัดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ หรือสถานบันเทิงที่ได้รับอนุญาตดำเนินการในรูปแบบร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม การจัดกิจกรรมทางสังคมหรือการสัมมนาหรืองานรื่นเริง คอนเสิร์ต งามหรสพ หรือพิธีกรรมทางศาสนาหรือประเพณีนิยมในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานที่หรือประเพณีนิยมในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานที่จัดกิจกรรม/สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
7 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
8 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation: CI) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 4)
9 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 3)
10 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 2)