ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยุบเลิกโรงพยาบาลสนามบางแห่งบางพื้นที่ (ฉบับที่ 4)
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยุบเลิกศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) บางแห่งบางพื้นที่ (ฉบับที่ 3)
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดมาตรการแข่งขันกีฬาประเภทชกมวย ฟุตบอล และรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ทางเรียบ (Motor sport)
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ในสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหารฯ
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation: CI) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 4)
ประกาศเรื่อง : คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2285/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งปิด สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 3)