ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 31
ประกาศเรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 87/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 20)
ประกาศเรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 86/2564 เรื่อง ยกเลิกกำหนดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่ควบคุมบ้านใหญ่ ม.2 ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์)
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 30
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 14) กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ในสถานประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือสถานที่หรือศูนย์จัดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคลองถม และการจัดกิจกรรม หรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยมในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ประกาศเรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 85/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 19)
ประกาศเรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 84/2564 เรื่อง การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 18)
ประกาศเรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 83/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการ่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอหนองกี่
ประกาศเรื่อง : คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 82/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่บริเวณบ้านใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์)