รายละเอียด
ชื่อเรื่อง
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยุบเลิกศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) บางแห่งบางพื้นที่ (ฉบับที่ 3)
รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยุบเลิกศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) บางแห่งบางพื้นที่ (ฉบับที่ 3)
เอกสารแนบ