รายละเอียด
ชื่อเรื่อง
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดมาตรการแข่งขันกีฬาประเภทชกมวย ฟุตบอล และรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ทางเรียบ (Motor sport)
รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดมาตรการแข่งขันกีฬาประเภทชกมวย ฟุตบอล และรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ทางเรียบ (Motor sport)
เอกสารแนบ