รายละเอียด
ชื่อเรื่อง
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ในสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหารฯ
รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ในสถานประกอบการร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มหรือสถานที่หรือศูนย์จัดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม หรือร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ หรือสถานบันเทิงที่ได้รับอนุญาตดำเนินการในรูปแบบร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม การจัดกิจกรรมทางสังคมหรือการสัมมนาหรืองานรื่นเริง คอนเสิร์ต งามหรสพ หรือพิธีกรรมทางศาสนาหรือประเพณีนิยมในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานที่หรือประเพณีนิยมในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานที่จัดกิจกรรม/สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เอกสารแนบ