รายละเอียด
ชื่อเรื่อง
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
เอกสารแนบ