รายละเอียด
ชื่อเรื่อง
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2285/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งปิด สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี
รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2285/2565 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งปิด สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรี
เอกสารแนบ