รายละเอียด
ชื่อเรื่อง
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 3)
รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2565 กำหนดศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 3)
เอกสารแนบ