Responsive image
 ประกาศ/คำสั่งใหม่ << = - ประกาศคกกฯ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 - สั่งปิดสถานที่ และงดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) - สั่งปิดสถานที่ และงดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว - สั่งงดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival 2021 "สาดแสง สาดสี สดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" - สั่งปิดสถานที่เสี่ยงฯ ฉบับที่ 3 - การดำเนินการค้นหาเชิงรุกฯ - นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 416 (สถานที่กักกันตัวที่มีความพร้อมฯ) - คำสั่ง คกกฯ โรคติดต่อ ที่ 3/2564 (ยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุมฯ) - ประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.บร. เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ฯ COVID-19 - คำสั่งจังหวัด ที่ 1/2564 (ปิดสถานที่เสี่ยงฯ) - คำสั่ง คกกฯ โรคติดต่อ ที่ 1/2564 (กำหนดพื้นที่ควบคุมฯ) - คำสั่ง คกกฯ โรคติดต่อ ที่ 2/2564 (มอบหมายภารกิจและจัดตั้งกองอำนวยการร่วมฯ) - นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.5/ว 92 (มาตรการเข้า-ออก) - นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 6260 (แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ) - นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0018.1/ว 6302 ( ขอความร่วมมือเฝ้าระวังสำรวจกลุ่มเสี่ยงฯ) = >>
คำสั่ง/ประกาศ/หนังสือสั่งการ >> จังหวัดบุรีรัมย์
ที่
หนังสือจังหวัด
หมายเหตุ
นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 416 เรื่อง สถานที่กักกันตัว (State Quarantine /Alternative State Quarantine /Local Quarantine) จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความพร้อมรองรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และสามารถรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้น พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.5/ว 92 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 6404 เรื่อง การขออนุญาตจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม การจัดคอนเสิร์ต ดนตรี การแสดงในการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0018.1/ว 6302 เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังสำรวจกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 6260 เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 36/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563
นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.5/ว 6196 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางออกนอกเขตจังหวัดบุรีมย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

คำสั่งที่
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ
2327/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และงดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) สั่ง ณ 10 เมษายน 2564
2326/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และงดกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราว สั่ง ณ 8 เมษายน 2564
1323/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราวและห้ามมั่วสุมกันลักลอบเล่นการพนัน (ฉบับที่ 3) สั่ง ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564
598/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราวและห้ามมั่วสุมกันลักลอบเล่นการพนัน (ฉบับที่ 2) สั่ง ณ 28 มกราคม 2564
1/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราวและห้ามชุมนุม หรือมั่วสุมกันลักลอบเล่นการพนัน สั่ง ณ 1 มกราคม 2564
5034/2563 เรื่อง ให้เปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม ในจังหวัดบุรีรัมย์ สั่ง ณ 9 กันยายน 2563
2833/2563 เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL (ฉบับที่ 3) (ผ่อนคลายสถานที่ฯ ฉบับที่ 3) สั่ง ณ 31 พฤษภาคม 2563
2463/2563 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.จ.บร.) สั่ง ณ 18 พฤษภาคม 2563
2460/2563 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL (ฉบับที่ 2) (มาตรการผ่อนคลายฯ) สั่ง ณ 16 พฤษภาคม 2563
2308/2563 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL (ปิดและผ่อนคลายสถานที่ฯ) สั่ง ณ 7 พฤษภาคม 2563
1038/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ สั่ง ณ 2 มีนาคม 2563

คำสั่งที่
คำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ
1431/2563 จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ สั่ง ณ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

ที่
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ
1 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การระงับการเดินทางเข้า-ออกจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย-ช่องจุ๊บโกกี จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา (ชั่วคราว) ประกาศ ณ 18 มีนาคม 2563

ที่
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ
1/64 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2564
1/64 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
1/64 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
ฉบับที่ 32 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 32 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) และต้องพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 5 ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
ฉบับที่ 31 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 31 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) และต้องพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563
ฉบับที่ 30 แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดศูนย์กักกันผู้กระทำความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (State Quarantine) (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ 15 กรกฎาคม 2563
ฉบับที่ 29 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 22 เรื่อง ศูนย์ตรวจโควิด 19 ครบวงจร (Fast track COVID-19 testing) ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ 30 มิถุนายน 2563
ฉบับที่ 28 มาตรการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามแนวทางการกำจัดยุงลาย จังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Dengue Eliminate) ประกาศ ณ 19 มิถุนายน 2563
ฉบับที่ 27 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) และต้องพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3 ประกาศ ณ 16 มิถุนายน 2563
ฉบับที่ 26 กำหนดสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ของจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ ณ 31 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 25 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และผู้เดินทางจากรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) และต้องพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ 31 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 24 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ ณ 28 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 23 มาตรการการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ ณ 28 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 22 กำหนดศูนย์ตรวจโควิด 19 ครบวงจร (Fast track COVID-19 testing) ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 21 แก้ไขเพิ่มเติม (1) มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 ครั้งที่ 1 และ (2) มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 20 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 (ครั้งที่ 1) ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 19 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 เรื่อง มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ตามประกาศ ฉบับที่ 4 หรือ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases (COVID-19)) และที่พำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 5) และ เรื่องมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 18 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Diseases (COVID-19)) และต้องพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ 14 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 17 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ 28 เมษายน 2563
ฉบับที่ 16 มาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางโดยสายการบินผ่านช่องทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ประกาศ ณ 28 เมษายน 2563
ฉบับที่ 15 แนวทางปฏิบัติในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ ณ 24 เมษายน 2563
ฉบับที่ 14 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (เรื่องตลาดนัด ถนนคนเดิน /การจำหน่าย อาหารและเครื่องดื่มฯ และผู้ประกอบกิจการรถเร่) ประกาศ ณ 23 เมษายน 2563
ฉบับที่ 13 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 (เรื่องการเดินทางมาจากจังหวัดอื่นฯ) ประกาศ ณ 23 เมษายน 2563
ฉบับที่ 12 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ ณ 10 เมษายน 2563
ฉบับที่ 11 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (เพิ่มเติม ประกาศ ฉบับที่ 4(ข้อ 2) ,ฉบับที่ 5 (ข้อ 1,ข้อ 2)) ประกาศ ณ 2 เมษายน 2563
ฉบับที่ 10 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (ยกเลิก และเพิ่มเติม ประกาศฉบับที่ 3) ประกาศ ณ 2 เมษายน 2563
ฉบับที่ 9 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (ยกเลิก และเพิ่มเติม ประกาศ ฉบับที่ 1,2) ประกาศ ณ 2 เมษายน 2563
ฉบับที่ 8 กำหนดศูนย์กักกันผู้กระทำความผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (Covid-19) (Covid-19 Buriram State Quarantine) ประกาศ ณ 27 มีนาคม 2563
ฉบับที่ 7 โรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) ณ โรงแรม Bric Box Hotel Buriram ประกาศ ณ 27 มีนาคม 2563
ฉบับที่ 6 มาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ 24 มีนาคม 2563
ฉบับที่ 5 มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่จังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ตามประกาศฉบับที่ 4 หรือ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) และที่พำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ ณ 24 มีนาคม 2563
ฉบับที่ 4 มาตรการปฏิบัติตัวของผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและผู้เดินทางจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19)) และต้องพำนักในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศ ณ 23 มีนาคม 2563
ฉบับที่ 3 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) ประกาศ ณ 23 มีนาคม 2563
ฉบับที่ 2 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ประกาศ ณ 20 มีนาคม 2563)
ฉบับที่ 1 มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ประกาศ ณ 16 มีนาคม 2563

คำสั่งที่
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ
5/2564 สั่งงดกิจกรรมงาน Buriram Songkran Festival 2021 "สาดแสง สาดสี สาดของดี บุรีรัมย์ แต่ไม่สาดน้ำ" สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2564
4/2564 การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2564
3/2564 ยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุม สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม 2564
2/2564 มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอนางรอง สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564
1/2564 กำหนดพื้นที่ควบคุม สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2564
17/2563 การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ กรณีระบาดระลอกใหม่ สั่ง ณ 23 ธันวาคม 2563
16/2563 สั่งให้นักฟุตบอลโควตาต่างชาติ จำนวน 3 ราย เข้ารับการกักกันโรคที่โรงแรม Bric Box Hotel Buriram ใน Building A และ Building B สั่ง ณ 17 กรกฎาคม 2563
15/2563 กำหนดให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ดำเนินการให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุกให้กับกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดบุรีรัมย์ สั่ง ณ 15 พฤษภาคม 2563
14/2563 แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางท่าอากาศยานบุรีรัมย์ในระหว่างสถานการณ์โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สั่ง ณ 28 เมษายน 2563
13/2563 ยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุม (บ้านตากอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์) สั่ง ณ 9 เมษายน 2563
12/2563 ยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุม (บ้านหัวถนน หมู่ที่ 7 ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์) สั่ง ณ 9 เมษายน 2563
11/2563 แก้ไขคำสั่งมอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด สั่ง ณ 7 เมษายน 2563
10/2563 มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอละหานทราย สั่ง ณ 27 มีนาคม 2563
9/2563 มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด สั่ง ณ 27 มีนาคม 2563
8/2563 กำหนดพื้นที่ควบคุม (บ้านตากอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะครอง และบ้านสระกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์) สั่ง ณ 27 มีนาคม 2563
7/2563 กำหนดพื้นที่ควบคุม (บ้านหัวถนน ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์) สั่ง ณ 27 มีนาคม 2563
6/2563 มอบหมายภารกิจตามประกาศคณะกรรมการโรตติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดศูนย์กักกันผู้กระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (State Quarantine) (ฉบับที่ 8) สั่ง ณ 27 มีนาคม 2563
5/2563 โรงพยาบาลสนาม (Cohort Ward) ณ โรงแรม Bric Box Hotel Buriram (ฉบับที่ 7) สั่ง ณ 27 มีนาคม 2563
4/2563 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 6) สั่ง ณ 24 มีนาคม 2563
3/2563 มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 2) สั่ง ณ 20 มีนาคม 2563
2/2563 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 (ฉบับที่ 2) สั่ง ณ 20 มีนาคม 2563
1/2563 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 สั่ง ณ 16 มีนาคม 2563

ประกาศ/คำสั่ง/ข้อกำหนด/แถลงการณ์ >> พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
ที่
ประกาศ
หมายเหตุ
28 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 11) ประกาศ ณ 30 มีนาคม 2564
27 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 10) ประกาศ ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564
26 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 9) ประกาศ ณ 5 มกราคม 2564
25 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 23 พฤศจิกายน 2563
24 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 23 พฤศจิกายน 2563
23 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ประกาศ ณ 23 พฤศจิกายน 2563
22 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 28 ตุลาคม 2563
21 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 28 ตุลาคม 2563
20 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 7) ประกาศ ณ 28 ตุลาคม 2563
19 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 29 กันยายน 2563
18 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 29 กันยายน 2563
17 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 6) ประกาศ ณ 29 กันยายน 2563
16 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 28 สิงหาคม 2563
15 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 28 สิงหาคม 2563
14 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5) ประกาศ ณ 28 สิงหาคม 2563
13 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 4) ประกาศ ณ 29 กรกฎาคม 2563
12 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 30 มิถุนายน 2563
11 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 30 มิถุนายน 2563
10 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 3) ประกาศ ณ 30 มิถุนายน 2563
9 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ 26 พฤษภาคม 2563
8 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 26 พฤษภาคม 2563
7 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 26 พฤษภาคม 2563
6 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ประกาศ ณ 26 พฤษภาคม 2563
5 ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 28 เมษายน 2563
4 ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ประกาศ ณ 28 เมษายน 2563
3 ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ประกาศ ณ 28 เมษายน 2563
2 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ 25 มีนาคม 2563
1 ประกาศสถานการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ประกาศ ณ 25 มีนาคม 2563

คำสั่งที่
คำสั่งนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ
39/2563 การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) สั่ง ณ 25 ธันวาคม 2563
22/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สั่ง ณ 12 พฤษภาคม 2563
21/2563 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สั่ง ณ 30 เมษายน 2563
18/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมาย สั่ง ณ 21 เมษายน 2563
17/2563 การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) สั่ง ณ 21 เมษายน 2563
16/2563 แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) สั่ง ณ 21 เมษายน 2563
15/2563 การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ฉบับที่ 2) สั่ง ณ 15 เมษายน 2563
14/2563 แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) สั่ง ณ 15 เมษายน 2563
13/2563 การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) สั่ง ณ 15 เมษายน 2563
12/2563 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2563 สั่ง ณ 13 เมษายน 2563
11/2563 การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพิ่มเติม สั่ง ณ 10 เมษายน 2563
10/2563 แต่งตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ ท่าอากาศยานทั่วราชอาณาจักร สั่ง ณ 10 เมษายน 2563
9/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สั่ง ณ 10 เมษายน 2563
8/2563 แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สั่ง ณ 8 เมษายน 2563
7/2563 แต่งตั้งหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติม สั่ง ณ 8 เมษายน 2563
6/2563 การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
5/2563 การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
4/2563 แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ฉบับที่
ข้อกำหนด
หมายเหตุ
ฉบับที่ 19 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19) ประกาศ ณ 9 เมษายน 2564
ฉบับที่ 18 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 18) ประกาศ ณ 29 มกราคม 2564
ฉบับที่ 17 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) ประกาศ ณ 6 มกราคม 2564
ฉบับที่ 16 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ประกาศ ณ 3 มกราคม 2564
ฉบับที่ 15 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ประกาศ ณ 25 ธันวาคม 2563
ฉบับที่ 14 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 14) ประกาศ ณ 31 สิงหาคม 2563
ฉบับที่ 13 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 13) ประกาศ ณ 31 กรกฎาคม 2563
ฉบับที่ 12 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 12) ประกาศ ณ 30 มิถุนายน 2563
ฉบับที่ 11 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11) ประกาศ ณ 30 มิถุนายน 2563
ฉบับที่ 10 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ประกาศ ณ 12 มิถุนายน 2563
ฉบับที่ 9 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ประกาศ ณ 29 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 8 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 8) ประกาศ ณ 29 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 7 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) ประกาศ ณ 15 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 6 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ 1 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 5 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ 1 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ 4 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ 29 เมษายน 2563
ฉบับที่ 3 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ 10 เมษายน 2563
ฉบับที่ 2 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ 2 เมษายน 2563
ฉบับที่ 1 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ 25 มีนาคม 2563

ที่
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ
1 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 วันที่ 25 มีนาคม 2563

คำสั่งที่
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)
หมายเหตุ
4/2564 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) สั่ง ณ 31 มีนาคม 2564
3/2564 พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สั่ง ณ 22 กุมภาพันธ์ 2564
2/2564 พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สั่ง ณ 29 มกราคม 2564
1/2564 พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สั่ง ณ 3 มกราคม 2564
7/2563 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) สั่ง ณ 30 มิถุนายน 2563
6/2563 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) สั่ง ณ 30 มิถุนายน 2563
5/2563 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) สั่ง ณ 12 มิถุนายน 2563
4/2563 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) สั่ง ณ 29 พฤษภาคม 2563
3/2563 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) สั่ง ณ 16 พฤษภาคม 2563
2/2563 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 สั่ง ณ 1 พฤษภาคม 2563
1/2563 แต่งตั้งโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สั่ง ณ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการ >> อื่นๆ เกี่ยวกับ COVID-19
ประกาศ/คำสั่ง/หนังสือสั่งการ >> อื่นๆ เกี่ยวกับ COVID-19
หมายเหตุ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบสวนโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ 20 เมษายน 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ 22 เมษายน 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการหรือออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ 20 เมษายน 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ 21 เมษายน 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องแบบ เครื่องหมาย และบัตรประจำตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเพื่อแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือมีกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ 12 มีนาคม 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ 12 มีนาคม 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ 12 มีนาคม 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ 9 มีนาคม 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ 2 มีนาคม 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ 6 ธันวาคม 2562
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ 12 พฤษภาคม 2563
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ณ 18 เมษายน 2563


จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 [ สอบถามเกี่ยวกับ COVID-19 กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-617241, 086-4609478 และโทรแจ้ง 191 ]
Www.free-counter-plus.com