Responsive image

จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 [ สอบถามเกี่ยวกับ COVID-19 กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-617241, 086-4609478 และโทรแจ้ง 191 ]