Responsive image
 ประกาศ/คำสั่งใหม่ << = - ปรับปรุงเอกสารแนบท้ายข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ฯ (แบ่งกลุ่มเสี่ยงตามพื้นที่จังหวัดฯ ณ 23 ก.พ. 64) - สั่งปิดสถานที่เสี่ยงฯ ฉบับที่ 2 - การดำเนินการค้นหาเชิงรุกฯ - นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 416 (สถานที่กักกันตัวที่มีความพร้อมฯ) - คำสั่ง คกกฯ โรคติดต่อ ที่ 3/2564 (ยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุมฯ) - ประกาศ คกก.โรคติดต่อ จ.บร. เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ฯ COVID-19 - คำสั่งจังหวัด ที่ 1/2564 (ปิดสถานที่เสี่ยงฯ) - คำสั่ง คกกฯ โรคติดต่อ ที่ 1/2564 (กำหนดพื้นที่ควบคุมฯ) - คำสั่ง คกกฯ โรคติดต่อ ที่ 2/2564 (มอบหมายภารกิจและจัดตั้งกองอำนวยการร่วมฯ) - นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.5/ว 92 (มาตรการเข้า-ออก) - นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 6260 (แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคฯ) - นส.จ.บร. ด่วนที่สุด ที่ บร 0018.1/ว 6302 ( ขอความร่วมมือเฝ้าระวังสำรวจกลุ่มเสี่ยงฯ) = >>- ปรับปรุงเอกสารแนบท้ายข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ( ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 )
- สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราวและห้ามมั่วสุมกันลักลอบเล่นการพนัน (ฉบับที่ 2)( ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 )
- การดำเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดบุรีรัมย์ ( ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 )
- หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 416 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง สถานที่กักกันตัว (State Quarantine /Alternative State Quarantine /Local Quarantine) จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความพร้อมรองรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และสามารถรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงขึ้น พ.ศ. 2564
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 3/2564 เรื่อง ยกเลิกกำหนดพื้นที่ควบคุม (สั่ง ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 )
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2/2564 เรื่อง มอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอนางรอง (สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564)
- คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม (สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 )
- ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดจุดจอดรถโดยสารธารณะ สำหรับรถหมวด 2 และ หมวด 3 จังหวัดบุรีรัมย์ (สั่ง ณ 6 มกราคม 2564)
- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564)
- คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายเป็นการชั่วคราวและห้ามชุมนุม หรือมั่วสุมกันลักลอบเล่นการพนัน (สั่ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)
- หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 6404 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง การขออนุญาตจัดกิจกรรมหรือพิธีการทางสังคมตามประเพณีนิยม การจัดคอนเสิร์ต ดนตรี การแสดงในการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลในสถานที่ที่มิใช่สถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการก้าวทันโควิด 19โดย ทันตแพทย์จีรศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย ไขข้อข้องใจจังหวัดพื้นที่สีต่างๆ ปฏิบัติตนอย่างไร มหรสพ ดนตรี รถแห่ ดำเนินการได้หรือไม่ (update 23 กุมภาพันธ์ 2564)

ก้าวทันโควิด 19 โดย ทันตแพทย์จีระศักดิ์ ทิพย์สุนทรชัย เดือน ก.พ. 64 มาตรการเป็นอย่างไร ไปลองฟังกัน(update ณ 1 กุมภาพันธ์ 64)

​ก้าวทันโควิด-19กับ​สำนักงานสาธารณสุข​จังหวัด​บุรีรัมย์
แนบท้ายฉบับใหม่ยกเลิกพื้นที่สีแดงเหลือจังหวัดใดบ้าง
โดย​ ทันตแพทย์​จีร​ศักดิ์​ ​ทิพย์​สุนทร​ชัย​ ทันตแพทย์​ เชี่ยวชาญ​ รองนายแพทย์​สาธารณสุข​จังหวัด​บุรีรัมย์ (update ณ 28 มค 64)

ก้าวทันโควิด-19​ กับ​ สาธารณสุขบุรีรัมย์ โดย​ ทันตแพทย์​จีร​ศักดิ์​ ทิพย์​สุนทร​ชัย​ ทันตแพทย์​เชี่ยวชาญ ไขข้อข้องใจ​ ประกาศ​คณะกรรมการ​โรคติดต่อ​จังหวัดบุรีรัมย์​ เรื่อง​ การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564)

ก้าวทันโควิด​ -19​ กับสาธารณสุข​บุรีรัมย์ เรื่องราวของการ​กักตัว​ การเฝ้าสังเกตุอาการ​ต่างกันอย่างไร- ปรับปรุงเอกสารแนบท้ายข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ( ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 )

- ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564)

- หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.5/ว 92 ลว. 6 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางไปราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

- หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0032/ว 6260 ลว. 25 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 36/2563

- หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0018.1/ว 6302 ลว. 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือเฝ้าระวังสำรวจกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

 [ สอบถามเกี่ยวกับ COVID-19 กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-617241, 086-4609478 และโทรแจ้ง 191 ]
Www.free-counter-plus.com