ประกาศเรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี
อ่าน : 433 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ส.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : สื่อสิ่งพิมพ์ (inforgraphic) ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
อ่าน : 87 คน
ประกาศเมื่อ : 21 มิ.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : จังหวัดบุรีรัมย์เปิดสถานที่รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี
อ่าน : 51 คน
ประกาศเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
อ่าน : 59 คน
ประกาศเมื่อ : 26 พ.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานส่งไฟล์คลิปวิดีโอหัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
อ่าน : 45 คน
ประกาศเมื่อ : 09 พ.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเอสเอ็มอีฯ เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายให้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 58 คน
ประกาศเมื่อ : 28 เม.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0017.2/ว1715 ลว.10 เม.ย.60 เรื่อง การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่าน : 107 คน
ประกาศเมื่อ : 10 เม.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2560
อ่าน : 64 คน
ประกาศเมื่อ : 07 เม.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : คู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการฯ กระทรวงมหาดไทย (PADME)
อ่าน : 55 คน
ประกาศเมื่อ : 05 เม.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : คำสั่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน เรื่องการบรรจุและสั่งใช้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อ่าน : 144 คน
ประกาศเมื่อ : 29 มี.ค. 2560