ประกาศเรื่อง : ขอเชิญเยี่ยมชม/ทัศนศึกษางาน Thailand Friendy Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3
อ่าน : 38 คน
ประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11098/2561 ,คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11099/2561 และคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11100/2561
อ่าน : 432 คน
ประกาศเมื่อ : 09 พ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : การกำหนดกฎบัตรและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่าน : 27 คน
ประกาศเมื่อ : 08 พ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : แบบรายงานเรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 123 คน
ประกาศเมื่อ : 19 ต.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 10572/2561 ลว 8 ต.ค. 61
อ่าน : 248 คน
ประกาศเมื่อ : 09 ต.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่าน : 86 คน
ประกาศเมื่อ : 18 ก.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ
อ่าน : 64 คน
ประกาศเมื่อ : 28 ส.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
อ่าน : 46 คน
ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
อ่าน : 102 คน
ประกาศเมื่อ : 16 ก.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : คู่มือการเข้าดูข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 48 คน
ประกาศเมื่อ : 11 ก.ค. 2561