ประกาศเรื่อง : หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 6355 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 20 กันยายน 2564
อ่าน : 73 คน
ประกาศเมื่อ : 20 ก.ย. 2564
ประกาศเรื่อง : ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 21 กันยายน 2564
อ่าน : 94 คน
ประกาศเมื่อ : 20 ก.ย. 2564
ประกาศเรื่อง : ร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 จังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 102 คน
ประกาศเมื่อ : 20 ก.ย. 2564
ประกาศเรื่อง : แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 64 คน
ประกาศเมื่อ : 30 ส.ค. 2564

ดูข่าวทั้งหมด