ประกาศเรื่อง : โครงการจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท
อ่าน : 35 คน
ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
อ่าน : 60 คน
ประกาศเมื่อ : 10 ก.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
อ่าน : 100 คน
ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : คู่มือการเข้าดูข้อมูลและสารสนเทศในเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 1797 คน
ประกาศเมื่อ : 17 ส.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล
อ่าน : 65 คน
ประกาศเมื่อ : 31 ก.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 235 คน
ประกาศเมื่อ : 22 ก.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 787 คน
ประกาศเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
อ่าน : 80 คน
ประกาศเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 4660 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 4659 ลงวันที
อ่าน : 553 คน
ประกาศเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชนฯ
อ่าน : 89 คน
ประกาศเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562