ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
อ่าน : 2 คน
ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : คู่มือการเข้าดูข้อมูลและสารสนเทศในเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 3 คน
ประกาศเมื่อ : 17 ส.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล
อ่าน : 20 คน
ประกาศเมื่อ : 31 ก.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 157 คน
ประกาศเมื่อ : 22 ก.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 751 คน
ประกาศเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
อ่าน : 57 คน
ประกาศเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 4660 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 4659 ลงวันที
อ่าน : 312 คน
ประกาศเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชนฯ
อ่าน : 70 คน
ประกาศเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
อ่าน : 42 คน
ประกาศเมื่อ : 05 มิ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อ่าน : 282 คน
ประกาศเมื่อ : 31 พ.ค. 2562