ประกาศเรื่อง : แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563
อ่าน : 5 คน
ประกาศเมื่อ : 15 ส.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4
อ่าน : 75 คน
ประกาศเมื่อ : 16 ก.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : คู่มือการเข้าดูข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 23 คน
ประกาศเมื่อ : 11 ก.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่าน : 123 คน
ประกาศเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความรู้
อ่าน : 29 คน
ประกาศเมื่อ : 22 มิ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
อ่าน : 141 คน
ประกาศเมื่อ : 13 มิ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
อ่าน : 114 คน
ประกาศเมื่อ : 06 มิ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
อ่าน : 32 คน
ประกาศเมื่อ : 23 พ.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอเรื่องแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหารและข้าราชการการเมือง
อ่าน : 34 คน
ประกาศเมื่อ : 22 พ.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 243 คน
ประกาศเมื่อ : 01 พ.ค. 2561