ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเอสเอ็มอีฯ เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายให้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 4 คน
ประกาศเมื่อ : 28 เม.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0017.2/ว1715 ลว.10 เม.ย.60 เรื่อง การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อ่าน : 48 คน
ประกาศเมื่อ : 10 เม.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. 2560
อ่าน : 18 คน
ประกาศเมื่อ : 07 เม.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : คู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการฯ กระทรวงมหาดไทย (PADME)
อ่าน : 21 คน
ประกาศเมื่อ : 05 เม.ย. 2560
ประกาศเรื่อง : คำสั่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน เรื่องการบรรจุและสั่งใช้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้เข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
อ่าน : 74 คน
ประกาศเมื่อ : 29 มี.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (งานขึ้นเขาพนมรุ้ง)
อ่าน : 23 คน
ประกาศเมื่อ : 28 มี.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 113 คน
ประกาศเมื่อ : 21 มี.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ประจำปี 2560
อ่าน : 19 คน
ประกาศเมื่อ : 16 มี.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ฯลฯ อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่งในท้องที่บุรีรัมย์
อ่าน : 32 คน
ประกาศเมื่อ : 10 มี.ค. 2560
ประกาศเรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี 2559 จังหวัดบุรีรัมยฺ์
อ่าน : 133 คน
ประกาศเมื่อ : 22 ก.พ. 2560