ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่าน : 48 คน
ประกาศเมื่อ : 11 ก.พ. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562
อ่าน : 1151 คน
ประกาศเมื่อ : 22 ม.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
อ่าน : 189 คน
ประกาศเมื่อ : 11 ม.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 12097/2561 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 161 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ม.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 72 คน
ประกาศเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : ขอเชิญเยี่ยมชม/ทัศนศึกษางาน Thailand Friendy Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3
อ่าน : 81 คน
ประกาศเมื่อ : 16 พ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11098/2561 ,คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11099/2561 และคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11100/2561
อ่าน : 763 คน
ประกาศเมื่อ : 09 พ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : การกำหนดกฎบัตรและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ่าน : 58 คน
ประกาศเมื่อ : 08 พ.ย. 2561
ประกาศเรื่อง : แบบรายงานเรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 165 คน
ประกาศเมื่อ : 19 ต.ค. 2561
ประกาศเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 10572/2561 ลว 8 ต.ค. 61
อ่าน : 331 คน
ประกาศเมื่อ : 09 ต.ค. 2561