ประกาศเรื่อง : รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร
อ่าน : 11 คน
ประกาศเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
อ่าน : 76 คน
ประกาศเมื่อ : 01 พ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละลองขนาดเล็ก PM2.5
อ่าน : 40 คน
ประกาศเมื่อ : 24 ต.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : โครงการจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท
อ่าน : 61 คน
ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
อ่าน : 90 คน
ประกาศเมื่อ : 10 ก.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
อ่าน : 141 คน
ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : คู่มือการเข้าดูข้อมูลและสารสนเทศในเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 1824 คน
ประกาศเมื่อ : 17 ส.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล
อ่าน : 75 คน
ประกาศเมื่อ : 31 ก.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 265 คน
ประกาศเมื่อ : 22 ก.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 810 คน
ประกาศเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562