ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
อ่าน : 135 คน
ประกาศเมื่อ : 12 พ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
อ่าน : 17 คน
ประกาศเมื่อ : 11 พ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
อ่าน : 12 คน
ประกาศเมื่อ : 09 พ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง : การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 26 คน
ประกาศเมื่อ : 03 พ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง : เอกสารแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญหา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 16 คน
ประกาศเมื่อ : 03 พ.ย. 2563
ประกาศเรื่อง : การบรรจุสั่งใช้กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 31 คน
ประกาศเมื่อ : 30 ต.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อ่าน : 290 คน
ประกาศเมื่อ : 20 ต.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 4721 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563)
อ่าน : 333 คน
ประกาศเมื่อ : 14 ต.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 92
อ่าน : 77 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
อ่าน : 103 คน
ประกาศเมื่อ : 02 ก.ย. 2563