ประกาศเรื่อง : โครงการพัฒนาพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 50 ตำแหน่ง
อ่าน : 7 คน
ประกาศเมื่อ : 17 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563
อ่าน : 576 คน
ประกาศเมื่อ : 15 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : ประกาศเจ้าพนักงานพิพักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
อ่าน : 63 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 8055 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562
อ่าน : 236 คน
ประกาศเมื่อ : 24 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร
อ่าน : 89 คน
ประกาศเมื่อ : 12 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
อ่าน : 94 คน
ประกาศเมื่อ : 01 พ.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละลองขนาดเล็ก PM2.5
อ่าน : 56 คน
ประกาศเมื่อ : 24 ต.ค. 2562
ประกาศเรื่อง : โครงการจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท
อ่าน : 75 คน
ประกาศเมื่อ : 30 ก.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
อ่าน : 110 คน
ประกาศเมื่อ : 10 ก.ย. 2562
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
อ่าน : 161 คน
ประกาศเมื่อ : 19 ส.ค. 2562