ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2564
อ่าน : 220 คน
ประกาศเมื่อ : 16 ก.พ. 2564
ประกาศเรื่อง : คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เกณฑ์การประเมิน และแบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
อ่าน : 52 คน
ประกาศเมื่อ : 11 ก.พ. 2564
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ "สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด"
อ่าน : 26 คน
ประกาศเมื่อ : 04 ก.พ. 2564
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 42 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ก.พ. 2564
ประกาศเรื่อง : การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด 2564" ของจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 18 คน
ประกาศเมื่อ : 03 ก.พ. 2564
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 48 คน
ประกาศเมื่อ : 20 ม.ค. 2564
ประกาศเรื่อง : องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่สร้างคุณประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ
อ่าน : 27 คน
ประกาศเมื่อ : 07 ม.ค. 2564
ประกาศเรื่อง : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดบุรีรัมย์
อ่าน : 126 คน
ประกาศเมื่อ : 30 ธ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564
อ่าน : 30 คน
ประกาศเมื่อ : 30 ธ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง : การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563
อ่าน : 41 คน
ประกาศเมื่อ : 25 ธ.ค. 2563