ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 239 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ 583 28 มิ.ย. 2562
2 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง 29 27 มิ.ย. 2562
3 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 4660 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 4659 ลงวันที 160 27 มิ.ย. 2562
4 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชนฯ 47 12 มิ.ย. 2562
5 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 28 05 มิ.ย. 2562
6 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 225 31 พ.ค. 2562
7 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดบุรีรัมย์ 66 03 พ.ค. 2562
8 ไฟล์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ฯ พระบรมราชาภิเษก​ 151 27 เม.ย. 2562
9 ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหาบุคคลฯ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 32 27 เม.ย. 2562
10 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 45 21 มี.ค. 2562
11 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 112 05 มี.ค. 2562
12 ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1 - 4 52 27 ก.พ. 2562
13 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 257 11 ก.พ. 2562
14 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 1274 22 ม.ค. 2562
15 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 250 11 ม.ค. 2562
16 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 12097/2561 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 319 03 ม.ค. 2562
17 มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์ 117 12 ธ.ค. 2561
18 ขอเชิญเยี่ยมชม/ทัศนศึกษางาน Thailand Friendy Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 106 16 พ.ย. 2561
19 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11098/2561 ,คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11099/2561 และคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11100/2561 1185 09 พ.ย. 2561
20 การกำหนดกฎบัตรและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 83 08 พ.ย. 2561
21 แบบรายงานเรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 194 19 ต.ค. 2561
22 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 10572/2561 ลว 8 ต.ค. 61 375 09 ต.ค. 2561
23 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 134 18 ก.ย. 2561
24 เอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ 103 28 ส.ค. 2561
25 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 87 15 ส.ค. 2561
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์์ติดต่อได้ที่ :
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563
e-mail: buriram@moi.go.th