ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 245 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 โครงการจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท 35 30 ก.ย. 2562
2 การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 60 10 ก.ย. 2562
3 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 100 19 ส.ค. 2562
4 คู่มือการเข้าดูข้อมูลและสารสนเทศในเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 1797 17 ส.ค. 2562
5 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล 65 31 ก.ค. 2562
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ 235 22 ก.ค. 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ 787 28 มิ.ย. 2562
8 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง 80 27 มิ.ย. 2562
9 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 4660 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และ หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 4659 ลงวันที 553 27 มิ.ย. 2562
10 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชนฯ 88 12 มิ.ย. 2562
11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 62 05 มิ.ย. 2562
12 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 324 31 พ.ค. 2562
13 โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดบุรีรัมย์ 96 03 พ.ค. 2562
14 ไฟล์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกันประดับตราสัญลักษณ์ฯ พระบรมราชาภิเษก​ 171 27 เม.ย. 2562
15 ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหาบุคคลฯ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 57 27 เม.ย. 2562
16 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 56 21 มี.ค. 2562
17 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2) 129 05 มี.ค. 2562
18 ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมกิจกรรมในงานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน ครั้งที่ 1 - 4 75 27 ก.พ. 2562
19 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 285 11 ก.พ. 2562
20 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 1329 22 ม.ค. 2562
21 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 276 11 ม.ค. 2562
22 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 12097/2561 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 357 03 ม.ค. 2562
23 มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์ 129 12 ธ.ค. 2561
24 ขอเชิญเยี่ยมชม/ทัศนศึกษางาน Thailand Friendy Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 114 16 พ.ย. 2561
25 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11098/2561 ,คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11099/2561 และคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 11100/2561 1309 09 พ.ย. 2561
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์์ติดต่อได้ที่ :
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563
e-mail: buriram@moi.go.th