ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

พบข้อมูลทั้งหมด 265 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ 1 26 พ.ค. 2563
2 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์) 31 22 พ.ค. 2563
3 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 61 07 พ.ค. 2563
4 ประกาศคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563 เรื่องการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 91 23 เม.ย. 2563
5 ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563 เรื่องการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 139 25 มี.ค. 2563
6 ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 67 24 มี.ค. 2563
7 ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้นฯ 52 24 มี.ค. 2563
8 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 67 20 มี.ค. 2563
9 ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับ การสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 42 13 มี.ค. 2563
10 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 1271 29 ก.พ. 2563
11 จังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบห้องพักหลังมีผู้สมัครวิ่งงาน Buriram Marathon 2020 ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความสะดวก 65 17 ก.พ. 2563
12 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 729/2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 290 14 ก.พ. 2563
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 70 07 ก.พ. 2563
14 โครงการพัฒนาพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ (ไม่ต้องสอบ ภาค ก) จำนวน 50 ตำแหน่ง 135 17 ม.ค. 2563
15 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 1261 15 ม.ค. 2563
16 ประกาศเจ้าพนักงานพิพักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 111 03 ม.ค. 2563
17 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 8055 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 767 24 ธ.ค. 2562
18 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร 199 12 ธ.ค. 2562
19 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 126 01 พ.ย. 2562
20 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละลองขนาดเล็ก PM2.5 103 24 ต.ค. 2562
21 โครงการจังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท 90 30 ก.ย. 2562
22 การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 132 10 ก.ย. 2562
23 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 189 19 ส.ค. 2562
24 คู่มือการเข้าดูข้อมูลและสารสนเทศในเว็บไซต์ของสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 1859 17 ส.ค. 2562
25 ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ำมูล 109 31 ก.ค. 2562
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์์ติดต่อได้ที่ :
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563
e-mail: buriram@moi.go.th