ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]

 
พบข้อมูลทั้งหมด 353 รายการ
หน้าที่    1 2 3 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
1 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 16 21 ก.ค. 2565
2 ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 14 11 ก.ค. 2565
3 ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มุกดาหารและหนองคาย 37 10 มิ.ย. 2565
4 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้จัดทำวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 26 12 พ.ค. 2565
5 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16 11 พ.ค. 2565
6 ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง กองแผนงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง 42 07 เม.ย. 2565
7 คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 2081/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 292 18 มี.ค. 2565
8 ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2565 เรื่อง การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 34 09 มี.ค. 2565
9 ประชาสัมพันธ์ภารกิจสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 94 07 ก.พ. 2565
10 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 228 28 ม.ค. 2565
11 รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 42 24 ม.ค. 2565
12 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ สังกัด สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์) 208 24 ม.ค. 2565
13 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ฯ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ 342 13 ม.ค. 2565
14 การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และการมอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รับผิดชอบงานกลุ่มภารกิจ 343 12 ม.ค. 2565
15 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 441 23 ธ.ค. 2564
16 การกำหนดกฎบัตร และกรอบคุณธรรม ของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 51 20 ธ.ค. 2564
17 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 53 01 ธ.ค. 2564
18 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขงประจำปี พ.ศ. 2565 71 24 พ.ย. 2564
19 ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกาาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย (ประจำปี 2564) 55 16 พ.ย. 2564
20 หนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ด่วนที่สุด ที่ บร 0017.3/ว 6355 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 1022 20 ก.ย. 2564
21 ระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 21 กันยายน 2564 173 20 ก.ย. 2564
22 ร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 จังหวัดบุรีรัมย์ 242 20 ก.ย. 2564
23 แบบฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดบุรีรัมย์ 121 30 ส.ค. 2564
24 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (สังกัดกรมการปกครอง) 266 26 ส.ค. 2564
25 ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 821 20 ส.ค. 2564
 ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์์ติดต่อได้ที่ :
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563
e-mail: buriram@moi.go.th