ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย (1) คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 4529/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (2) คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 4530/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (3) คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 4531/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ (4) คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 4532/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รับผิดชอบงานกลุ่มภารกิจ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
18 ส.ค. 2563