ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ที่ บร 0017.2/ว 4362 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
05 มี.ค. 2562