ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562
รายละเอียด
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถูกรางวัล นำสลากฉบับจริงที่ถูกรางวัลพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอรับรางวัลได้ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันและเวลาราชการภายใน 60 วัน นับจากวันออกสลาก หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิการรับรางวัล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044 612 169
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
22 ม.ค. 2562