ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียด
คู่มือการป้องการผลประโยชน์ทับซ้อน ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0017.5/ว 273 ลงวันที่ 11 มกราคม 2562
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
11 ม.ค. 2562