ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์


ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 12097/2561 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 12097/2561 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ที่ บร 0017.3/ว 5 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ประกาศเมื่อ
03 ม.ค. 2562